Hillary Cardoza
Bhangaracho Navro
Posted On: 12/08/2011 00:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive

¨sÁAUÁgÁZÉÆ £ÀªÉÇæ

¥ÁwAiÉÄAªÉÑA £ÁPÁ vÀÄ«Ä ²Pï¯Áèå ZÉqÁéA¤
eÁ¬ÄvÁÛ å ZÉqÁéAPï ¥sÀlAiÀiÁèA vÁtÂA;
¨sÁAUÁgÁa DAUÀqï D¸Á ªÀÄíuï vÀÄ«ÄA
DAiÀiÁÌvï ¨sÁAUÁgÁZÁå ZÉqÁåa PÁtÂ!
PÉÆrAiÀiÁ¼ÁÑ å ±ÀºÀgÁAvï ªÀÄíf DAUÀqï
vÁå DAVØA¤ ªÀÄíeÉA ¨sÁAUÁgï;
vÁå ¨sÀgÁ¨sÀgï vÉuÉA ªÀÄÄSÁgï
PÉƬÄÛ PÀgÉÑA ¯ÉÆAPÁqï.
¨sÁAUÁgÁ DAVØAvï PÁªÀiï PÀgÉÆÑ
ZÉqÉÆ JPÉÆè £ÀªÉÇæ;
¨sÁAUÁgÁ DAUÀqï, ªÀÄífZï ªÀÄíuï
¸À¬ÄæPï ¸ÉÆzsÁÛ¯ÉÆ vÁPÁ ¸ÀAiÉÆæ!
ZÉqÁé£ï ²PÁ¥ï ªÀÄí¸ÀÄÛ PɯÁA
£ÀªÉÇæ ªÀiÁvïæ ªÉļÉÆAPï £Á;
ªÀÄí¸ÀÄÛ £ÀªÉæ DAiÉÄè ¥À¼ÉAªïÌ
vÉÆVÃ? ªÀÄíuï DAiÉÄè£ÁAvï w¼ÀÄAPï!
¨sÁAUÁgÁZÉÆ £ÀªÉÇæ ªÀÄíuÉÆ£ï
ZÉqÁéPï QvÉAV D±Á D¬Äè;
ªÉVA-ªÉVA an ªÁZÀÄ£ï
DzsÁèå ªÀÄ»£ÁåAvï PÁeÁgï eÁ°.
PÁeÁgï eÁvÀZï WÀÄmï PÀ¼ÉÆî
¨Á¥ÀAiÀiï aAvÀÄ£ï zsÀjÚgï UÀ¼ÉÆî;
D¸ï¯ÉèA ZÉqÁéZÉA ¨sÁAUÁgï Wɪïß
¨sÁAiÀiÁèå UÁAªÁPï °¥ÉÇ£ï ¥sÉǼÉÆî!
¨sÁAUÁgÁZÉA PÁªÀiï ªÀÄíuÉÆ£ï
¯ÉÆAPÁqï zsÁqÁAiÀiÁÛ¯ÉÆ;
²Pï¯Áèå ZÉqÁé£ï ¨sÁAUÁgÁPï D±Éªïß
¨sÁAUÁgÁZÉÆ £ÀªÉÇæ ¸ÉÆzsÉÆè!
DvÁA ZÉqÀÄA ¥ÁwAiÉÄ£Á PÉÆuÁPï¬Æ
PÀA¥ÀÇålgÁZÉA PÁªÀiï PÀgÁÛ;
¨sÁAUÁgÁZÉÆ £ÀªÉÇæ vÀĪÀiÁÌA eÁAiÀiï?
¥sÀnÌgÁå £ÀªÁæåAPï PÀgÁ UÀÄqï¨ÁAiÀiï!

 

 

 

»®j PÁqÉÆðeÁ, ¥Á®qÁÌ
Edited & Published By Henry D' Paula

Other Last 10 Contributions of Hillary Cardoza to KonkaniFriends.com
  Bokdi Mhaka Naka
  Kuxieak Adkal Karxi Uprant Zaroor Radxi
  Aunty
  Goda Melanth Kodachi Pida
  Marnachi Bhiranth
  Kazara Pailem Samzon Phaley
  Achar Karcho Apradh
  Sobhai
  Dhuvek Ek Sairik
  Tailor
 More contributions from Hillary Cardoza
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Bhangaracho Navro":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.205
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code