Lolita Crasta
Pannir Mushroom Burji
Posted On: 18/06/2012 01:00 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
¥À¤ßÃgï ªÀıÀÆæªÀiï §Äfð

1/2 PÀ¥ïà ¥À¤ßÃgï ¦mÉÆ PÀ£ïð zÀªÀgï D¤ 1/2 PÀ¥ïà D½ä (ªÀıÀÆæªÀiï) ¯Áí£ï PÀÄqÉÌ PÀ£ïð zÀªÀgï.
 
JPÁ ºÁArAiÉÄAvï vÉÃ¯ï ºÀÄ£ï PÀ£ïð 1 nøÀÆà£ï fgÉA, 1 ¦AiÀiÁªï PÉÆZÉƯï PÀ£ïð,
 
1 nøÀÆà£ï «Ä¸ÁðAUÉ ¦mÉÆ,
 
1/2 nøÀÆà£ï PÀ¤àgï ¦mÉÆ, ºÀ¼Àzï, «ÄÃmï,
 
1 mÉƪÉÄmÉÆ PÉÆZÉƯï PÀ£ïð,
 
2 vÀ£ÉÆåð «Ä¸ÁðAUÉÆ WÁ¯ïß ¨sÁdÄ£ï,
 
G¥ÁæAvï ¥À¤ßÃgï, ªÀıÀÆæªÀiï WÁ¯ïß ¥ÀÆgÁ ¨sÀ¸ÀÄð£ï GPÀqïß ¤ªÀiÁuÉA PÀ¤àgï ¨sÁf ²A¥Áتïß ¨sÀÄAAiÀiï zÀªÀgï.

 

¯ÉÆ°mÁ PÁæ¸ÁÛ
Edited & Published By Dirvem Konkani Weekly Team

Other Last 10 Contributions of Lolita Crasta to KonkaniFriends.com
  Cabbage Pathrode
  Kelmbea Kholeant Ube Masli
  Kokkisam
  Peanut Brownies
  Peanut Brownies
  Sambhar
  Sweet and Spicy Prawns
  Cauliflower Manchurian
  Idly Upma
  Thil Ghaln Palak Potato
 More contributions from Lolita Crasta
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Pannir Mushroom Burji":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.110
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code