Lancy Pinto Nayak
Svatantr Zai
Posted On: 15/08/2011 01:55 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive


ªÀ¸ÁðA£ï ªÀgÀ¸ï gÁPÉÆA£ï gÁªÁÛA.
¸ÁévÀAvÁæZÉÆ Dxïð PÀ¼ÉÆî £Á.
PÀµÁÖAvï ¸ÀzÁA ft  ¸ÁvÁðA.
¸ÁévÀAvïæ ªÀÄí¼ÉîA ªÉļÉîA £Á.
 
¸ÁévÀAvïæ QvÉA ¸ÁAUÁ vÀÄ«ÄA?
¨sÀÄPɯÁè å ¥sÉÆmÁPï SÁAªïÌ ¢vÁ??
¸ÁévÀAvïæ QvÉA zÁSÉAiÀiÁ vÀÄ«ÄA?
¤gÁ¥ÁæzÁåPï QvÁåPï ²PÁë eÁvÁ??
 
¸ÀÄgÀPÁë £Ávï¯Áè å zÉñÁAvï Deï,
fAiÉÆAPï eÁ¯Áå ©ügÁAvï.
gÀPÁë PÀvÁð¯ÁåAPï £ÁeÁ¯Áå ®eï,
¸ÁévÀAvïæ PÀ¸À° VgÁAvï?
 
¨ÁªÉÇÖ G¨ÁÛ£Á ¢¸ÁÛvï gÀAUï.
gÀAUÁAvï ¢¸ÁÛ DPÁAvï.
zsÀAiÀiïæ ,±ÁAw D¤ ªÉÆÃUï.
¸ÀvÁ-¤ÃwZÉ  ZÀPïæ ±ÁAvï.
 
PÉøÀj- zÁSÉÊvÁ ¨sÀ¸ÉÆä¸ÉÆGeÉÆ
zÀªÉA- ’PÀ¥sÀ£ï ªÉÆuÁð ¨sÉÆeÉÆ.
¥ÁZÉéA- ¸ÁAUÁÛ zÀtÂðPï ªÉÇeÉA
¤¼Áê å ZÀPÁæPï QvÉA ¸ÁAUÉÑA??
 
¤¼ÉÆì gÀAUï -¥sÀPÀvïÛ DPÁ±ïZï UÀvï
zÀĨÁî åPï ¸ÀzÁA GUÁØ¸ï ¢vÁ.
ZÉƫøï RÄAmÁåZÉA ZÀPïæ ¸ÁAUÁÛ.
ZÉÆ«Ã¸ï ªÉÇgÁA¤ ¸ÀévÀAvïæ ¯Á¨ÁÛ.
 
¸ÁévÀAvïæ ¢Aªïß zɪÁ£ï zÁqÁèA.
ºÉA PÀ¸À¯ÉA ªÀÄ£Áê å PÀÄvÀAvïæ?
fAiÉÄ D¤ fAiÉÆAPï ¸ÉÆqÁè ågï
vÁZÁå ªÉÇvÉðA eÁAiÀiï Và ¸ÁévÀAvïæ ??
 
¸ÁévÀAvïæ DZÀgÀuï eÁA«Ý PÁ¼ÁÓA¤,
ªÉļÉÆAªïß  ªÀÄ£Áê åAPï Dvïä «±Áé¸ï.
zsÀAiÀiïæ ,±ÁAw ,ªÉÆÃUÁZÁ fuÉåA¤
¸ÀvÁ-¤ÃwZÉÆ eÁA«Ý G¸Áé¸ï.

 

¯Áå¤ì ¦AmÉÆ £ÁAiÀÄPï,PÀįÉêÃPÀgï.
Edited By Raj Francis Pereira & Published By Konkanifriends Team

Other Last 10 Contributions of Lancy Pinto Nayak to KonkaniFriends.com
  Novem Jevaan
  Upranth Kitem??????
  Yaadh
  Valentine Dees
  Kaliz
  Mhanis
  Monthi Festh
  Khaimsar?
  Dhandho
  Jiye Tum Jiye
 More contributions from Lancy Pinto Nayak
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Svatantr Zai":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code