Stan Ageira
Sarga Darar
Posted On: 17/08/2011 01:45 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
¸ÀgÁÎ zÁgÁgï....
¸ÀgÁÎ zÁgÁgï G¨ÉÆ ºÁAªï
WÁ§gÉÆèA, ¥ÁzÉݯÉÆA, ±É¼É¯ÉÆA
¥ÀæPÁ¸ÉÆÑ ¥ÀgÀÓ¼ï zÉPÉÆ£ï £ÀAiÀiï
¸ÉƨsÉÆÑ C®APÁgï ªÀgÀÄÚ£ï £ÀAiÀiï
¸ÀgÁÎ gÁeÁZÁ G£ÀßwA
fAiÉÄvÁ¯É zsÁzÉƲ
®ÄmÁÌgï, ¥sÀnÌgÉ, ¥ÁwÌ
¨É¨ÉÝ, ¥ÀqÀà², PÀ¸Á¦à
vÁå mÉÆäPï PÀ±ÉA «¸ÉÆæA ºÁAªï
E¸À̯ÁAvï §Äw ZÉÆgÁÑAvï vÁZÉA ªÀqÉèA £ÁAªï
vÁZÉ §UÉè£ï G¨ÉÆ DzÉÆè ¸ÉeÁj ¨ÉÆ£Á
vÁZÉ «²A PÉÆÃuï £ÉuÁ
QvÁè å ªÀqÉÆè R§æ¼ÉÆ
¥sÀn ¸ÁAUÁÑAvï ¸À¼Àì¼ÉÆ
ºÉjæ ¯Á¸ÉÆÛ¯ÉÆ AiÀĪÉÆÌAqÁAvï
ºÁAªï ªÀiÁvïæ £ÀAiÀiï ¸ÀA¸Ágï ¥ÁvÉå¯ÉÆè
vÉÆZï ºÉjæ D¸ÉÆè £ÀªÁå PÀÄ¥ÁAvï
eÁ¯ÁA vÁZÉA PÀ±ÉA ¸Á®é¸ÁAªï
¤eÁ¬ÄÌ ²j ¸ÀÄPÉÆè ºÁAªï
eÉdÄZÁ ¯ÁVA ¸ÀgÉÆèA
PÁ£ÁA¤ ºÁAªï ¥sÀŸÀÄà¸ÉÆèA
ZÀÆPï vÀÄAªÉ RArvï PɯÁå¬Ä
ªÀqÁè å ªÀqÁè å ¥ÁvÁÌ åAPï ¥ÀæªÉñï
QvÁåPï ¢¯Á¬Ä?
ªÀiÁPÁ ¥À¼Éªïß ¥ÁwÌ ¸ÀPÀÌqï
ªÀiË£ï eÁ¯Áåvï, PÁA¥ÉÇ£ï ±É¼É¯Áåvï
ªÉÇUÉÆ gÁªï ªÀÄuÁ¯ÉÆ eÉdÄ
vÉ RgÉAZï CeÁ¥Áè åvï
¥À¼Éªïß vÀÄPÁ ¸ÀgÁÎ gÁeÁAvï
ªÀÄwAvï vÁAZÁ GzɯÁA ¸ÀªÁ¯ï
¸ÀªÀiÁÓ£Á vÁAPÁA ºÉA ªÀqÉèA £ÀªÁ¯ï
¨sÁªÁ ¤wzÁgï eÁAiÀiÁßPÁ
vÀÄPÁZï ¸ÁAvï ªÀÄuï ¸ÀªÀiÁÓ£ÁPÁ
ºÀgÉåPÁ ¸ÁAvÁ ¥ÁmÁè å£ï D¸Á ft gÀºÀ¸ïå
ºÀgÉåPÁ ¥ÁvÁÌ åPï ¸Ázsïå D¸Á ¨ÉÆgÉA ¨sÀ«±ïå
 
¸ÀÆZÀ£ï: EAVèõï PÀªÀ£ï DzsÁjvï


¸ÉÖãï CUÉÃgÁ, ªÀÄÄ°Ì
Edited & Published By Konkanifriends.com Team

Other Last 10 Contributions of Stan Ageira to KonkaniFriends.com
  Pachvi Signal
  Botler
  Thamdi Mirsang
  Pampalem
  Cream Bisquit
  Umo
  Thalnim
  Bhizlli Mathi
  Hibiscus
  Niras
 More contributions from Stan Ageira
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Sarga Darar":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code