Ivan Rakesh Montheiro
Ye Pavsa
Posted On: 23/08/2011 01:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive


AiÉÄ ¥ÁªÁì ªÉVA AiÉÄ
DvÁA vÀÄfAZï PÁ¨sÁðgÁA,
UÁAªÁAvï ZÀ¯ÁÛvï.
D±É¯ÉÆèA D¤ ¤±É¯ÉÆè
vÀÄeÁå AiÀiÁzÁ¤ ¸ÀÄPï¯ÉÆèA.
vÉ ¢Ã¸ï !
 
AiÉÄ ¥ÁªÁì vÀÄgÀAvï AiÉÄ.
¥ÁªÁì.. vÀĪÉAZï DªÀiÁÌA ©eÁ¬Ä¯ÉèA
©eï¯Áè å£ïZï JPÁªÉÄPÁZÁå ªÉAUÉAvï
vÀÄeÁå ¤¨Á£ï gÀÆPÁ ªÀÄļÁAvï gÁªÁAiÉįÉèA
w WÀr !!
 
AiÉÄ ¥ÁªÁì eÉÆgÁ£ï AiÉÄ
¨sÀAªÁjA PÁ¼ÉÆPï ¥Àqï¯ÉÆè
¸ÀÄQÚ ¸ÁªÁÓ WÉÆAmÉgÁAPï ¥ÁªÀÅ°èA
¥sÀPÀvï ºÁAªï , vÀÄA D¤ ©©ðgÉÆ
xÀAqï ªÁgÉA , ©vÀ¯ÉÆð PÀÄ®Ä̯ÉÆ,
PÁA¥ÉÑA DAUï, zÁA¥ÉÑ zÉƼÉ,
JPÁ ªÉÃAUÉAvï D¸ÁÛ£Á , ¥ÁªÁì xÉA¨É
ºÁAªï ¸ÀA¸Ágï «¸Áæ¯ÉÆèA.
xÉA¨É gÁªÁÛ£Á ºÁAªï ¤¸Á¯ÉÆð
ªÉüï WÀr aAvÁÛ£Á
ºÁAªï ¤¨sÁðV eÁvÁA.
AiÉÄ ¥ÁªÁì ²gÁAzÁgÉ£ï AiÉÄ
ªÀÄíeÁå ªÀÄwZÁ D£ÀAzÁvï fAiÉÄ.

LªÀ£ï gÁPÉÃ±ï ªÉÆ0vÉÃgÉÆ, gÁtÂ¥ÀÄgÀ, ¨ÁåºÉð£ï
Edited By Raj Francis Pereira & Published By Konkanifriends Team

Other Last 10 Contributions of Ivan Rakesh Montheiro to KonkaniFriends.com
  Dev
  Ye Moriye
  Chintnam
  Svatantr
 More contributions from Ivan Rakesh Montheiro
Comments on this Page
Nice one Ivan...keep it up
Ivan Really Nice one..Wish you All THE BEST.
 
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Ye Pavsa":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.205
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code