Catherine D'mello
Bread Butter Pudding
Posted On: 17/09/2011 05:29 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
¨Éæqï §lgï ¥sÀÅrØAUï
eÁAiÀiï ¥ÀqÉÆÑ å ªÀ¸ÀÄÛ:
KPï °Ãlgï ªÉÆí²ZÉA zÀÆzsï ¯Áí£ï GeÁågï KPï ªÀgï ²dAiÀiï. ¸À PÁ¥ÁA ¨ÉæqÁØPï zÉÆãï¬Æ PÀIJA¤ ¯ÉÆt ¸ÁgÀAiÀiï. Dmï SÁdÆgï ¨ÁjÃPï ²Azï. zÉÆÃ£ï ªÉÄeÁ PÀįÉgÁA PÁdÄ, zÉÆÃ£ï ªÉÄeÁ PÀįÉgÁA  ZÁgÉÆ°, Dmï §zÁäA, Dmï ¦ü¸ÁÛ, PÁ¯ÉÝA PÀ¥ï Q¹ä¸ÉÆå-¸Àªïð ªÀ¸ÀÄÛ ¨ÁjÃPï PÁ¥ÁA PÀgï.
 
PÀað jÃvï:
Dmï vÁAwAiÀiÁA zÉÃqï PÀ¥ïà ¸ÁPÀgï ¨sÀgÀÄì£ï §gÉA ªÀiÁjvïÛ ªÀZï. ¨sÀgÁì¥ï ªÉÆÃªï ¥ÀqÁèå G¥ÁæAvï, xÀAqï eÁ¯Áèå zÀÆzsÁPï ¨sÀgÀÄì£ï, KPï «Ä£ÀÄmï¨sÀgï ¨sÀgÁì¥ï JUïÎ ©ÃlgÁAvï ªÀiÁgï. CzsÉðA ZÁíAiÉÄ PÀįÉgï eÁAiÀÄá¼ÁZÉÆ ¥ÁªÀØgï, CzsÉðA ZÁíAiÉÄ PÀįÉgï J¼Á ¦mÉÆ, KPï ZÁíAiÉÄ PÀįÉgï ªÉ¤¯Áè J¸É£ïì, KPï ªÉÄeÁ PÀįÉgï gÉÆÃeï ªÁlgï (UÀįÉƨÁZÉA GzÁPï) vÁAwAiÀiÁA-zÀÆzsÁPï ªÉļÀAiÀiï.
 
¥sÀÅrØAUÁZÁå r±ÁêPï ¯ÉÆt ¸ÀUÁî å£ï ¸ÁgÀAiÀiï. vÁZÉ ªÀAiÀiïæ ¸ÁPÀgï ²A¥ÁØAiÀiï. ¯ÉÆt ¸ÁgÀ¬Ä°èA ¨Éæqï PÁ¥ÁA, r±ÁêAvï ªÀiÁAqï. vÁZÉ ªÀAiÀiïæ SÁdÆgÁZÉ PÀÄqÉÌ, ¨ÁzÁªÀiï, ¦ü¸ÁÛ, Q¹ä¸ÉÆå ²A¥ÁØAiÀiï (CzsÉÆð ªÁAmÉÆ qÁæAiÀiï ¥sÀÇæmïì ¥sÀÅrØAUÁ ªÀAiÀiïæ ²A¥ÁØAªïÌ zÀªÀgï.) ªÀAiÀiïæ zÀÆzsÁZÉA ¨sÀgÁì¥ï ªÉÇÃvï. vÁZÉ ªÀAiÀiïæ Ggï°è ZÁgÉÆ°, PÁdÄ, ¦ü¸ÁÛ, §zÁªÀiï ±ÉuÁAiÀiï. CzsÉðA ªÀgï NªÀ£ÁAvï 160 rVæ ¸ÉAnUÉæÃqÁgï ¨ÉÃPï PÀgï. ªÀAiÀiïæ vÁA¨Áìuï GzɯÁå G¥ÁæAvï ¸ÀÄj vÉÆ¥ÀÅ£ï ¥À¼É. ¸ÀÄjAiÉÄPï ¨sÀgÁì¥ï ¯ÁUÁ£ÁvÁèågï ¥sÀÅrØAUï vÀAiÀiÁgï eÁ¯ÁA ªÀÄíuï ¸ÀªÀÄeï. eɪÁÚ G¥ÁæAvï SÁAªïÌ ¢.
 

PÉxÀj£ï r'ªÉįÉÆè (¨ÁgÉmÉÆÖ), ¨ÉÊAzÀÆgï.
Edited & Published By Henry D' Paula

Other Last 10 Contributions of Catherine D'mello to KonkaniFriends.com
  Custard Kheer
  Rashmi Kabab
  Beepachem Bafat
  Anas-Cabbage Salad
  Fruits,Tutti, Frutti Custard Fruit Salad
  Cream Caramel Pudding
  Pork Ribs Barbecue
  Chicken Vegetable Pasta
  Maslemchem Petisam
  Murg Thava
 More contributions from Catherine D'mello
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Bread Butter Pudding":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.110
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code