J.F.D'souza
Panth Ascho Mundhonvk
Posted On: 29/08/2011 01:45 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
¥ÀAxï D¸ÉÆÑ ªÀÄÄUÉÆÝAPï

ªÉÄQìPÉÆ ±ÀºÀgÁAvï ZÀ¯ï¯Áèå 1968 M°A¦Pï SɼÁ-GvÀìªÁAvï ZÀ¯ï¯ÉèA KPï «±Éøï WÀrvï ºÉA. ¸ÁAeÉZÁå ¸Ávï ªÀgÁAPï PÉêÀ¯ï zsÁ «Ä£ÀÄmÁA D¸ï°èA. vÁAeÁ¤AiÀiÁ zÉñÁZÉÆ ªÀiÁågÀxÀ£ï ¸Àà¢üð eÉÆ£ï ¹ÖÃ¥sÀ£ï D¤Pï¬Æ ¸ÉÖÃrAiÀĪÀiï ¸ÉÆqïß AiÉÄÃAªïÌ £Ávï¯ÉÆè.
 
zsÁAªÉÚ ªÀÄzsÉA WÁAiÉįÉÆè vÁZÉÆ ¥ÁAAiÀiï, gÀUÁÛ£ï §Äqï¯ÉèA ¨ÁåAqÉeï gɪÁتïß, ¤zsÁ£ï eÁªïß vÉÆ ¥ÁAAiÀiï ªÉÇrvïÛ-PÀÄAl¬ÄvïÛ mÉæPÁZÁå ¨sÀAªÁjA ZÀ¯ÉÆ£ï D¸ï¯ÉÆè. 

ªÀiÁågÀxÀ£ÁAvï fPï¯ÁèåAPï UËgÀªï ¢Ãªïß eÁ¯ÉÆè. ¸ÉÖÃrAiÀĪÀiÁAvï PÉÆÃuï¬Æ ¥ÉæÃPÀëPï £Ávï¯Éè. ¥Àæ¹zïÞ qÉÆPÀÄåªÉÄAlj ¦ü¯ïä ¤zÉðñÀPï §qïVæÃ£ï ¸ÁÖ å£ï D¦è zÀÆPï-¸ÀAPÀmï «¸ÉÆæ£ï, 26 ªÀÄAiÀiÁèA 385 ªÁj (AiÀiÁqïìð) ªÀiÁågÀxÀ£ï gÉøï CSÉÃgï PɯÁèå eÉÆ£ÁPÀqÉ C¸ÉA ¸ÀªÁ¯ï PÀj¯ÁUÉÆè.
 
EvÉÆè UÀA©üÃgï WÁAiÀiï vÀÄeÁå ¥ÁAAiÀiÁPï eÁ¯Áågï¬Æ, ºÉA ªÀiÁågÀxÀ£ï ¥ÀÇgïÚ PÀjÑ UÀeïð QvÉA D¸ï°è?
 
eÉÆ£Á£ï ¢°è eÁ¥ï ªÀiÁ«ÄðPï eÁªÁ߸ï°è: £ÉÆÃªï ºÀeÁgï ªÀÄAiÀiÁèA ¥ÀAiÀiïì D¸ÁÑ å ªÀÄíeÁå zÉñÁ£ï, ªÀiÁíPÁ ºÁAUÁ¸Àgï zsÁqÁè. ¥ÀAxÁa zsÁA«Ú PÀgÀÄAPï £À»A; §UÁgï, w CSÉÃgï PÀgÀÄAPï!

 

eɦüæ PÀĪÀiÁgï, eÉ¥ÀÅà
Edited & Published By Henry D' Paula

Other Last 10 Contributions of J.F.D'souza to KonkaniFriends.com
  Koleacheo Pitureo
  Bollywoodantlo Evergreen Hero Mazvon Gelo
  Vareacho Ghut
  Dhonparachi Needh
  Ishtagathek Parthalo Spardho
  Dhanton Padlli Stri
  Maunpanachem Mantr
  Pramanikpanak Mol Asa
  Samasse Ani Jivgath
  Kasov Ani Mor
 More contributions from J.F.D'souza
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Panth Ascho Mundhonvk":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.157
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code