Praveen Tauro
Mhajea Gavanth
Posted On: 30/08/2011 01:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
ªÀÄíeÁå UÁªÁAvï
ªÀÄíeÁå UÁªÁAvï,
 
     ¥Áªïì D¸Á, gÀÆPï gÀhÄqÁA D¸Ávï,
     £ÀíAAiÉÆ D¸Ávï, vÀ½A zsÁgÀ¼ï D¸Ávï,
     ¥ÀÄuï GzÁÌPï ¸ÀÄQzÁqï vÀ±ÉA ¢¸ÁÛ.
 
ªÀÄíeÁå UÁªÁAvï,
 
     ±ÉvÁA ¨sÁmÁA D¸Ávï, UÀÄqÉ zÉÆAUÉÆgï D¸Ávï,
     ¨sÁvï,¨É¼É gÁAzÁéAAiÀiï zsÁgÁ¼ï ¦PÁÛvï,
     ¥ÀÄuï ²vÁAvï ªÀiÁvïæ ªÉļÁÛvï PÀÄ¥ÁZÉA ¥ÁvÉÆgï,
 
ªÀÄíeÁå UÁªÁAvï,
 
     ªÀiÁUÉÚA D¸Á, gÀeÁgï D¸Á.
     PÀÄmÁäA¬Ä D¸Ávï, «Ä¸ÁAAiÀiï D¸Ávï.
     ¥ÀÄuï zÉêï D¥ÉƪÉÚA ±É¼É¯Áå ¥ÀjA ¢¸ÁÛvï.
 
ªÀÄíeÁå UÁªÁAvï,
 
     zÉêï D¸Á, vÉÃA¥ïè D¸Á
     zsÀ«ÄPï D¸Ávï, ¯Á¬ÄPï D¸Ávï.
     ¥ÀÄuï ¨sÁªÁqïÛ ªÀiÁvïæ PÁªÉÓ¯Áè å¥Àj ¢¸ÁÛ.
 
ªÀÄíeÁå UÁªÁAvï,
 
     ªÀiÁUÉÚA ZÀ¯ÁÛA, gÉwAiÉÆ D¸Ávï,
     ¸ÀºÀ«Ä®£ï D¸Á, ¸ÀªÀÄÆzÁAiÀiï D¸Á.
     ¥ÀÄuï ªÉÆUÁZÉÆ D¤A ¸ÉÆqïzÉÆrZÉÆ D¨sÁªï zsÀgï zsÀgï ¢¸ÁÛ.
 
ªÀÄíeÁå UÁªÁAvï,
 
     UÉæøïÛ D¸Ávï, zÀĨÉî¬Äà D¸Ávï.
     §gÉA D¸Ávï, PÀÄqÉ xÉÆAmÉ D¸Ávï.
     ¥ÀÄuï DPÉæÃPï ¥sÁªÉÇ ¸À ¥ÀÄmï UÀÆAqï ¥ÉÆAqï,D¤A KPï ¹ªÉÄøïÛç.
 
ªÀÄíeÁå UÁªÁAvï,
 
     ¸À¨Ágï ²Qà ZÀ¯ÉA D¸Ávï, ZÀ°AiÉÆ D¸Ávï,
     UÁªÁAvï eÉÆqÁÛvï, ºÀeÁgÁ¤A ªÉÆqÁÛvï.
     ¥ÀÄuï §gÉÆ ¸ÀA§Azsï WÀqÉÆAPï «¦æÃvï zÉƸï.
 
ªÀÄíeÁå UÁªÁAvï,
 
     ªÉÆUÉæ PÀ¼ÉA ¥ÀįÁÛvï, D¨ÉƯÁåAa gÁ¸ï.
     UÀįÉƨÁAZÉÆ «PÉÆæ, ²AªÁÛ åAZÉÆ zÁ¼ÉÆ.
     D¯ÁÛjgï ªÀiÁvïæ ZÀqÁÛ ¥Áè¹ÖPï ¥ÀįÁAZÉÆ gÉhįÉÆ.
 
ªÀÄíeÁå UÁªÁAvï,
 
     §¯ÉÊPÉ ¸ÀA¸ÉÜ D¸Ávï, §gÉA ²PÁà ¸ÀA¸ÉÜ D¸Ávï,
     xÉÆqÁå PÀqÉ£ï WÀĸÁè åvï ¯ÉÆAZÁZÉA zÉAªÁÑgï,
     xÉÆqÉ ¥ÀÄt zÁA§ÄAPï ¸ÀPÁÛvï ¥ÀAiÀiÁè å ¨ÉÆmÁaA PÀÄgï.
 
ªÀÄíeÁå UÁªÁAvï,
 
     PÉÆAPÉÚAvï SÁvÁvï, PÉÆAPÉÚAvï ¦AiÉÄvÁvï.
     ZÁPï¯Éè ªÀiÁvïæ eÁuÁAvï PÉÆAPÉÚAwè wA gÀÆZï.
     xÉÆqÁåAPï ªÀiÁvïæ ¦üAV ¸ÀÄuÁåA¤ UÁ¯Á WÁ¸ï.
 
ªÀÄíeÁå UÁªÁAvï,
 
     ¸ÀA¦ ¨sÁ¸ï D¸Á, ¥Àæw±ÁÖ£ï, DPÁqÉ«Ä D¸Á.
     ¤vÀ¼ï ¸Á»vïå D¸Á, §j ¸ÀA¸ÀÌçw D¸Á.
     ¥ÀgÀvï ºÀĸÉ̯ÁA ªÀiÁvïæ °¦AZÉÆ ªÁzï.


 
¥Àæ«Ãuï vÁªÉÇæ eÉ.J. PÀįÉêÃPÀgï
Edited & Published By Konkanifriends.com Team

Other Last 10 Contributions of Praveen Tauro to KonkaniFriends.com
  Mhajem Vareatarum Thalak Pavlemna
  Hanv Axelom
  Hanv Axiealom
  Mhajem Varieatharum Thalak Pavlemna
  Mobile
  Adlim Sobhanam - Aichi Fashionam
  Sanman
  Eksurpon
  Parath Ailem Nathal
  Sanman
 More contributions from Praveen Tauro
Comments on this Page

Molaadik bangarili utra; saglyanki mesvonchi. Bov bore magta manest Praveen babano.

 
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Mhajea Gavanth":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.205
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code