Ivan Rakesh Montheiro
Ye Moriye
Posted On: 08/09/2011 01:50 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
AiÉÄ ªÀÄjAiÉÄ
AiÉÄ ªÀÄjAiÉÄ ,vÀÄA DªÉÄÎgï AiÉÄ.
UÉÆ¥ÁAvï vÀÄPÁ WÉAªÁÑ ågï D¸ÁAªï
vÀÄeÉ ¥sɸïÛ PÀZÁåðgï D¸ÁAªï
PÀÄmÁä ¨É¸ÁAªï ªÀiÁUÁÑ ågï D¸ÁAªï
"£ÉƪÉA" ¸ÁAUÁvÁ eÉAªÁÑ ågï D¸ÁAªï.

PÁ½eï gÀqÁÛ, ªÀÄ£ï PÀqÁÛ
DzÁè å ªÀ¸ÁðZÉ ¢Ã¸ï aAvÁÛ£Á.
ºÁ¸ÉÆAªïß D¹è èA ¯Á¸ÀÄA£ï WÉ°A.
PÀÄmÁäAvÉèA vÁAPÁ «AUÀqï PÀvÁð£Á.
 
£ÉtÂÛA eÁuÁA eÁAªÁÑ å C¢üA UÉ°A
eÁuÉÛ , eÁuÁ eÁªïß ¸ÉÆqïß UɯÉ.
G¯Áè åð ¸ÀªÁðAPï vÀÄA gÁPï
¸ÁAr£ÁPÁ DªÀiÁÌA vÀÄeÁå ¨Á¼ÁAPï
 
AiÉÄ ªÀÄjAiÉÄ ,vÀÄA DªÉÄÎgï AiÉÄ.
UÉÆ¥ÁAvï vÀÄPÁ WÉAªÁÑ ågï D¸ÁAªï
vÀÄeÉ ¥sɸïÛ PÀZÁåðgï D¸ÁAªï
PÀÄmÁä ¨É¸ÁAªï ªÀiÁUÁÑ ågï D¸ÁAªï
"£ÉƪÉA" ¸ÁAUÁvÁ eÉAªÁÑ ågï D¸ÁAªï.


                                      
LªÀ£ï gÁPÉÃ±ï ªÉÆ0vÉÃgÉÆ,gÁtÂ¥ÀÄgÀ, ¨ÁåºÉð£ï
Edited & Published By Konkanifriends.com Team

Other Last 10 Contributions of Ivan Rakesh Montheiro to KonkaniFriends.com
  Dev
  Chintnam
  Ye Pavsa
  Svatantr
 More contributions from Ivan Rakesh Montheiro
Comments on this Page
Very meaningful and dedicated poem. God bless
 
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Ye Moriye":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.205
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code