Catherine D'mello
Chicken Soup
Posted On: 10/11/2011 01:00 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
aPÀ£ï ¸ÀÆ¥ï

eÁAiÀiï ¥ÀqÉÆÑ å ªÀ¸ÀÄÛ:
KPï Q¯ÉÆ aPÀ£ÁaA ºÁqÁA zsÀÄAªïß ªÀíqï ºÁArAiÉÄAvï ªÉÇÃvï. Dmï UÁè¸ï GzÁPï WÁ¯ïß; ZÁågï J¼ÉÆ, zÉÆãï wPÉ ¥Á£ÁA, KPï PÀÄqÉÆÌ wPÉ ¸Á¯ï, zsÁ PÁ½A «ÄjAiÀiÁA, ZÁågï mÉƪÉÄmÉ, KPï ªÀíqï ¦AiÀiÁªï, ¸À ¯ÉÆÃAUÁA WÁ¯ïß CzsÉðA ªÀgï ²dAiÀiï.
 
KPï PÀ¥ï ºÀzsÁåðZÉA aPÀ£ÁZÉA ªÀiÁ¸ï ¯Áí£ï PÀÄqÉÌ PÀgïß; KPï ªÉÄeÁ PÀįÉgï D¯ÉA-¯ÉƸÀÄuï, CzsÉðA ZÁíAiÉÄ PÀįÉgï «Æmï ¯Áªïß zÀªÀgï. GPÀqÉè°A ºÁqÁA UÁ¼ïß zÀªÀgï.
 
vÀAiÀiÁgï PÀjÑ jÃvï:
 
zÁmï ºÁArAiÉÄAvï zÉÆÃ£ï ªÉÄeÁ PÀįÉgÁA ¯ÉÆt vÁ¥Áèå G¥ÁæAvï UÁ¼ïß zÀªÀgï¯ÉÆè ¸ÀÆ¥ï ¯ÉÆtÂAiÉÄPï ªÉÇÃvï. aPÀ£ÁZÉ PÀÄqÉÌ KPï ZÁíAiÉÄ PÀįÉgï vÀÆ¥ÁAvï zÉÆÃ£ï «Ä£ÀÄmÁA ¨sÁdÄ£ï ¸ÀÆ¥ÁPï WÁ¯ï. CzsÉüðA PÀ¥ï PÀ¤áj ¨sÁf ²A¥ÁØAiÀiï. zsÁ «Ä£ÀÄmÁA ²eÁèå G¥ÁæAvï ¨sÀÄAAiÀiï zÀªÀgï.
 
KPï ZÁíAiÉÄ PÀįÉgï «ÄjAiÀiÁA ¦mÉÆ ¸ÀÆ¥ÁPï ²A¥ÁØAiÀiï. ¨ÉæqÁØZÉ PÀÄqÉÌ mÉÆøïÖ§j PÀgïß ¸ÀÆ¥Á ¸ÁAUÁvÁ SÁAªïÌ ¢Ã.

 

PÉxÀj£ï r'ªÉįÉÆè (¨ÁgÉmÉÆÖ), ¨ÉÊAzÀÆgï.
Edited & Published By Henry D' Paula

Other Last 10 Contributions of Catherine D'mello to KonkaniFriends.com
  Custard Kheer
  Rashmi Kabab
  Beepachem Bafat
  Anas-Cabbage Salad
  Fruits,Tutti, Frutti Custard Fruit Salad
  Cream Caramel Pudding
  Pork Ribs Barbecue
  Chicken Vegetable Pasta
  Maslemchem Petisam
  Murg Thava
 More contributions from Catherine D'mello
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Chicken Soup":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.121
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code