J.F.D'souza
Maunpanachem Mantr
Posted On: 07/10/2011 02:00 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
ªÀiË£ï¥ÀuÁZÉA ªÀÄAvïæ
WÉƪÁ-¨ÁAiÉÄè ªÀÄzsÉA ¸ÀzÁA¤Ãvï gÀhÄUÉØA-®qÁAiÀiï. ªÀíqï vÁ¼Áå£ï vÁ¼ÉÆ ¥sÉÇPÉÆgïß UÁ½ ªÀiÁgÁÛ£Á, ¸ÉeÁgÁÑ åAPï vÉÆAzÉæ eÁvÁ¯É. PÉÆuÉA QvÉèA ¸ÁAUÁèågï¬Æ, wA vÁAa ¨ÉƨÁmï gÁªÀAiÀiÁßvï°èA.
 
C¸À¯Áå gÀhÄUÁØ åA xÁªïß ¸ÀĸÀÄÛ eÁ¯ÉèA ¨ÁAiÀiïè eÉÆìĸÁPÀqÉ UɯÉA. ªÀÄAvÁæA ªÀÄÄSÁAvïæ vÀj; WÉƪÁZÉA G¯ÉÆuÉA D¤ ®qÁAiÀiï gÁªÀAiÀiÁÓAiÀiï ªÀÄíuï eÉÆìĸÁPÀqÉ wuÉA ¥ÀgÁvÉèA.
 
eÁAªï, vÀÄPÁ ªÀÄAwæ¯ÉèA GzÁPï ¢vÁA. vÉÆ G®AªïÌ ¸ÀÄgÀÄ PɯÁèå PÀÆqÉè ºÉA GzÁPï vÀÄeÁå vÉÆÃAqÁPï WÁ¯ï. vÉÆ ªÀUÉÆ gÁªÁÛ ªÀÄíuÁ¸Àgï, GzÁPï vÉÆÃAqÁAvÉèA ¨sÁAiÀiïæ WÁ®ÄAPï £ÀeÉÆ ªÀÄíuÁ¯ÉÆ!
 
ªÀÄAwæ¯ÉèA GzÁPï ºÁqïß eÉÆìĸÁ£ï ¸ÁAUï¯Áèå¥ÀjAZï PɯÉA. ¨ÁAiÉÄèa ¥ÀæwQæAiÀiÁ £Ávï¯Áèå£ï, WÉƪÁ£ï G®AªÉÑA gÁªÀAiÉÄèA. vÉÆ ¦j-¦j PÀgÁÛ£Á, » vÉÆÃAqï zsÁA¥ÀÅ£ï §¸ÁÛ eÁ¯Áèå£ï, PÀæªÉÄÃuï zÉÆÃUÁA¬Æ ªÀiË£ï¥ÀuÁ£ï fAiÉÄAªïÌ ¸ÀQèA!


 
eɦüæ PÀĪÀiÁgï, eÉ¥ÀÅà.
Edited & Published By Henry D' Paula

Other Last 10 Contributions of J.F.D'souza to KonkaniFriends.com
  Koleacheo Pitureo
  Bollywoodantlo Evergreen Hero Mazvon Gelo
  Vareacho Ghut
  Dhonparachi Needh
  Ishtagathek Parthalo Spardho
  Dhanton Padlli Stri
  Panth Ascho Mundhonvk
  Pramanikpanak Mol Asa
  Samasse Ani Jivgath
  Kasov Ani Mor
 More contributions from J.F.D'souza
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Maunpanachem Mantr":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.157
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code