Catherine D'mello
Mutton Sheek Botim
Posted On: 07/10/2010 01:45 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
ªÀÄl£ï²ÃSï ¨ÉÆnA

eÁAiÀiï ¥ÀqÉÆÑ å ªÀ¸ÀÄÛ:
K Q¯ÉÆ ¨ÉÆPÁæå ªÀiÁ¸ÁZÉ KPÉÃPï EAZï PÀÄqÉÌ PÀgï. zÉÆÃ£ï °A¨ÁåAZÉÆ gÉÆøï. ZÁågï EAZï D¯ÉA, zsÁ ¯ÉÆ¹Ú ¨ÉÆAiÉÆ ¨ÁjÃPï PÉÆZÉÆgï PÀgï. KPï ZÁíAiÉÄ PÀįÉgï ºÀ½Ý ¦mÉÆ, KPï ªÉÄeÁ PÀįÉgï UÀgÀªÀiï ªÀĸÁ¯ÉÆ, zÉÆÃ£ï ªÉÄeÁ PÀįÉgÁA vÀAzÀÆj ªÀĸÁ¯Á, KPï ªÉÄeÁ PÀįÉgï «ÄgÁìAUÉ ¦mÉÆ, KPï ªÉÄeÁ PÀįÉgï fgÁå ¦mÉÆ, zÉÆÃ£ï ªÉÄeÁ PÀįÉgÁA PÀ¤ágÉ ¦mÉÆ D¤ gÀÆa ¥sÀæªÀiÁuÉA «Æmï.
 
ªÀiÁ¸ï zsÀÄAªïß ¦Ã¼ïß JPÁ ¨ÉÆïÁAvï WÁ¯ï. ªÀAiÀiïæ PÁtÂì¯ÉÆèå ¸Àªïð ªÀ¸ÀÄÛ ªÀiÁ¸ÁPï ¨sÀgÀÄì£ï, zÉÆÃ£ï ªÀgÁA ¨sÁAiÀiïæ zÀªÀgïß G¥ÁæAvï ¸À ªÀgÁA ¦üqÁÓAvï zÀªÀgï.
 
zÉÆãï vÀ£ÉÆåð «ÄgÁìAUÉÆ ¨sÁjÃPï PÉÆZÉÆgï PÀgï. zÉÆãï EAZï D¯ÉA, Dmï ¯ÉÆ¹Ú ¨ÉÆAiÉÆ ¨ÁjÃPï PÉÆZÉÆgï PÀgï. KPï PÀ¥ï PÀ¤ágÉ ¨sÁf ¨ÁjÃPï PÉÆZÉÆgï PÀgï. KPï ªÉÄeÁ PÀįÉgï ±ÁífÃgÁ, CzsÉðA PÀ¥ï vÉïï, ZÁågï vÁAwAiÀiÁA, KPï PÀ¥ï ªÀiÁAiÀiÁÝ. vÁAwAiÀiÁAPï E¯ÉèA «Æmï ¨sÀgÀÄì£ï ªÀiÁgïß zÀªÀgï.
 
vÀAiÀiÁgï PÀjÑ jÃvï:
UÀÆAqï PÁ¬ÄèAvï vÉïï-zsÀÄAªÀgï AiÉÄvÁ ¥ÀAiÀiÁðAvï vÁ¥Áèå G¥ÁæAvï, ªÀiÁ¸ï D¤ ±ÁífÃgÁ WÁ¯ïß ªÀiÁ¸ï vÁA¨ÉêA eÁvÁ ªÀÄíuÁ¸Àgï ¨sÁeÁèå G¥ÁæAvï ¨sÀÄAAiÀiï zÀªÀgï. vÁAvÀÄA vÀ¤ð «ÄgÁìAUï, D¯ÉA, ¯ÉƸÀÄuï, PÀ¤ágÉ ¨sÁf ¨sÀgÀÄì£ï ªÀiÁ¸ï xÀAqï eÁAªïÌ ¸ÉÆqï.
 
ªÀiÁ¸ÁZÉ PÀÄqÉÌ ²ÃSï ¨ÉÆrAiÉÄPï vÉÆÃ¥ï. vÁAwAiÀiÁAvï §ÄqÀªïß, ªÀiÁAiÀiÁÝ ¦ÃmÁAvï ¯ÉƼÀªïß, ¸À¼Áì¼Áå vÉïÁAvï vÁA¨ÉêA eÁvÁ£Á n±ÀÆå ¥ÉÃ¥ÀgÁAvï PÁqï.
 
G¥ÁæAvï ¨ÉƲAiÉÄAvï ªÀiÁAqï. ¸Á¯ÁzÁ ¸ÁAUÁvÁ ¸ÁÖlgÁ§j SÁAªïÌ ¢.

 

 

PÉxÀj£ï r'ªÉįÉÆè (¨ÁgÉmÉÆÖ), ¨ÉÊAzÀÆgï.
Edited & Published By Henry D' Paula

Other Last 10 Contributions of Catherine D'mello to KonkaniFriends.com
  Custard Kheer
  Rashmi Kabab
  Beepachem Bafat
  Anas-Cabbage Salad
  Fruits,Tutti, Frutti Custard Fruit Salad
  Cream Caramel Pudding
  Pork Ribs Barbecue
  Chicken Vegetable Pasta
  Maslemchem Petisam
  Murg Thava
 More contributions from Catherine D'mello
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Mutton Sheek Botim":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.110
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code