Lilly Miranda
Kattieacho Mendhu
Posted On: 07/10/2011 01:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
PÁvÁÛ åZÉÆ ªÉÄAzÀÄ

JPÁ gÁ£ÁAvï KPï ¹Aºï D¸ï¯ÉÆè. KPï PÉƯÉÆ vÁZÉÆ ¸ÁAUÁw eÁªÁ߸ï¯ÉÆè. vÁtÂA zÉÆUÁA¬Äß ¸ÁAUÁvÁ ªÉļÉÆ£ï ²PÁgÉPï ªÉZÉA D¸ï¯ÉèA. ¹Aºï ªÀÄ£ÁÓwaA ²PÁj PÀvÁð¯ÉÆ D¤ PÉƯÉÆ »²£ï w²£ï zsÁAªÉÇ£ï E°è² PÀĪÉÆPï PÀvÁð¯ÉÆ. G¥ÁæAvï zÉÆUÁA¬Äß ¸ÁAUÁvÁ vÁå ªÀÄ£ÁÓwPï SÁAªÉÑA D¸ï¯ÉèA.
 
KPï ¥Á«ÖA ¹Aºï ¦qÉøïÛ eÁ¯ÉÆ. vÁPÁ ²PÁj PÀgÀÄAPï ¨sÁAiÀiïæ AiÉÄÃAªïÌ ¸Ázïå eÁ¯ÉA £Á. ¥ÀÆuï vÁPÁ eÉÆÃgï ¨sÀÄPï ¯ÁUï°è. vÁuÉA PÉƯÁåPï D¥Àªïß ¸ÁAUÉèA: EµÁÖ ªÀiÁíPÁ ¨sÀÄPï ¯ÁUÁè å. ¥ÀÆuï Deï ªÀiÁíPÁ PÁAAiÀiï vÁAPÁ£Á. vÀĪÉA E¯Éè±ÉA SÁuï ºÁqÀÄAPï ªÀiÁíPÁ PÀĪÉÆPï PÀjeÉ.
 
PÉƯÉÆ RAa ²PÁj ªÉļÁÛV ¥À¼ÉªÁåA ªÀÄíuï ¨sÁAiÀiïæ ¸À£ïð UɯÉÆ. vÁPÁ KPï PÁvÉÛA ¥À¼ÉAªïÌ ªÉļÉîA. vÁuÉA PÁvÁÛ å¯ÁVA: ºÀ¯ÉÆà ¸Àgï! ºÁå gÁ£ÁZÉÆ gÁAiÀiï vÀÄPÁ D¥ÉÆè ªÀÄAwæ PÀjeÉ ªÀÄíuï D¥ÉÃQëvÁ ªÀÄí¼ÉA. PÁvÁÛ åPï ºÉA DAiÉÆÌ£ï Ewè RIJ eÁ°QÃ, ºÉÆ PÉƯÉÆ QvÉAV Sɼï SɼÁÛ ªÀÄí¼ÉîA vÁZÁå ªÀÄwPïZï UɯÉA£Á. vÁuÉ PÉƯÁåZÉÆ ¥ÁmÁèªï PɯÉÆ.
 
¹AºÁ£ï PÁvÁÛ åPï f«êA ªÀiÁ¯ÉðA. ¥ÀÆuï PÁvÁÛ åPï SÁAªÁÑ å ¥ÀAiÉÄèA vÁPÁ eÉÆÃgï vÁ£ï ¯ÁVè. vÁuÉ PÉƯÁå¯ÁVA ªÀÄí¼ÉA: ºÁå PÁvÁÛ åa dvÀ£ï PÀgï. ºÁAªï ªÉVA AiÉÄvÁA.
 
¹Aºï GzÀPï ¦AiÉÄAªïÌ ¥ÀAiÀiïì UɯÁè å¥ÀjAZï PÉƯÁå£ï PÁvÁÛ åZÉÆ ªÉÄAzÀÄ SÁAªïÌ ¸ÀÄgÀÄ PɯÉÆ. ¹Aºï ¥ÁnA D¬Ä¯ÉÆèZï PÁvÁÛ åZÉÆ ªÉÄAzÀÄ ªÀiÁAiÀiÁPï eÁ¯ÉÆè vÁuÉ ¥ÁQð¯ÉÆ.
 
vÁuÉ PÉƯÁå¯ÁVA «ZÁ¯ÉðA. PÁvÁÛ åZÉÆ ªÉÄAzÀÄ RAAiÀÄìgï D¸Á? PÉƯÁå£ï ¥ÁzÉݪïß±ÉA dªÁ¨ï ¢°: vÁå PÁvÁÛ åPï ªÉÄAzÀÄ D¸ï¯ÉÆè eÁ¯Áågï vÉÆ ªÀÄíeÉ ¸ÁAUÁvÁ ºÁAUÁ AiÉÄvÉÆ D¸ï¯ÉÆèªÉ?
 
¤Ãvï: zsÁPÉÖA aAvÀ¥ï ªÀvÉðA gÁPÉÆAPï ¸ÀPÁÛ.

 

 

°°è «ÄgÁAzÁ, eÉ¥ÀÄà
Edited & Published By Dirvem Konkani Monthly Team

Other Last 10 Contributions of Lilly Miranda to KonkaniFriends.com
  Spardho
  Kutmachi Garz
  Hanvem Kaxem Vachije?
  Samajik Jivananth Amcho Patr
  Vompallem Lunvthalieanv
  Samadhanechem Kutma Jivit
  Piso Janabaa
  Kutmanth Bhalaiki
  Nieay - Niranai
  Uvo Anim Chigtam
 More contributions from Lilly Miranda
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Kattieacho Mendhu":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.121
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code