Gladies Rego
Dev Mela
Posted On: 07/10/2011 01:15 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
zÉÃªï ªÉįÁ
ªÀÄíeÉÆ zÉÃªï ¦qÉAvï ¥ÀqÁè....
ºÁAªï ºÁAUÁ GqÉÆ£ï ¥ÀqÁèA....
¥Á¢æ zɪÁPï PÀĪÀiÁÎgï ªÀjvïÛ D¸Á
zÉêï DvÁA ¹ÃjAiÀĸï-UÀrøï eÁ¯Á.
zÉÃªï ªÉįÁågï RAAiÀiï ªÉvÀ¯ÉÆ
AiÉĪÉÆÌAqï! ¸ÀUïð! °A¨ÁPï!
¥ÀÄ®ÎwæPï vÉÆ RArvï ªÉvÀ¯ÉÆ....
QvÁåPï! ¥Á¢æPï zÀÄqÀÄ AiÉÄlÄ£ï «Ä¸ÁA ¨sÉlAªïÌ,
ºÁAªï ¯ÁA¥ÁåAªï Wɪïß
zɪÁPï ¥ÁAªïÌ ªÉvÉà D¸ÁA....
zɪÁPï PÉÆuÉ! PÀ¸ÉÆ f«êA ªÀiÁ¯ÉÆð!
ºÁAªï ºÁAUÁ ¸ÉÆ¢vïÛ D¸ÁA...
JzÉÆ¼ï ºÉÆ zÉêï
ªÀÄ£ÁêPï ®UÀqï PÁqÁÛ¯ÉÆ
AiÉĪÉÆÌAqÁPï zsÁqÁÛ¯ÉÆ ²PÁë ¢vÁ¯ÉÆ...
zɪÁPï ªÀÄ£Áê£ï ®UÁqï PÁqÀÛZï....
UÁAªÁgï ªÀÄíeÁå DªÁeï GmÁè
zɪÁa ºÁAUÁ RÄ£ï eÁ¯Áå
zÀÄqÁé¢ÃPï ªÀĤ¸ï zÉêï eÁ¯Á
zɪÁa ºÁAUÁ RÄ£ï eÁ¯Áå
ªÀÄíeÉÆ zÉÃªï ªÀiÁrÛgï ªÉįÁ.
 

 
UÉèÃr¸ï gÉÃUÉÆ
Edited & Published By Dirvem Konkani Monthly Team

Other Last 10 Contributions of Gladies Rego to KonkaniFriends.com
  Somieacho Chavtho Khilo
  Ragtha Kondanth Balok
  Akasacho Khel
  Amimyi Morthanv
  Bhognnam No 357-374
  Victor Rodrigues Anim Na
  Potanthlim Madasthanam
  Kursa Vailo Somi
  Bhuminch Kadtha Lagad
  Adamv Eve
 More contributions from Gladies Rego
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Dev Mela":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.205
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code