Lolita Crasta
Peanut Brownies
Posted On: 13/10/2011 01:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
¦Ã£ÀmïÖ ¨Ëæ¤Ãeï

eÁAiÀiï ¥ÀqÉÆÑ å ªÀ¸ÀÄÛ:
2 vÁAwAiÀiÁA zsÀªÉÇ, ºÀ¼ÀÄݪÉÇ ¨ÉÆÃ¼ï «AUÀqÀÄì£ï zÀªÀgï.
1/2 PÀ¥ïà ¯ÉÆtÂ, 1 PÀ¥ïà ¨Ëæ£ï ±ÀÄUÀgï, 4 mÉÃ.¸ÀÆà£ï zÀÆzï, 1/2 nøÀÆà£ï ªÉ¤¯Áè J¸Éì£ïì, 2 PÀ¥ïà ªÀÄAiÀiÁÝ, 1/2 nøÀÆà£ï ¨ÉÃQAUï ¥ËqÀgï, JPÁ °A¨ÁåZÉÆ gÉÆøï, E¯Éè±É ¨sÀÄAAiÀiï ZÀuÉ ¦mÉÆ PɯÉè, 1 mÉÃ.¸ÀÆà£ï ¸ÁQæZÉÆ ¦mÉÆ, E¯ÉÆè ZÉÆPÉèmï ¸ÉÆ¸ï ªÁ ¦Ã£ÀmïÖ ¸ÉƸï.
 
PÀað jÃvï:
vÁAwAiÀiÁZÉÆ zsÀªÉÇ ¨ÉÆüï, §gÉÆ ªÀiÁ£ïð vÁPÁ ¯ÉÆt D¤ ¸ÁPÀgï WÁ¯ïß ¥ÀgÀvï ªÀiÁgï. £ÀAvÀgï ºÀ¼ÀÄݪÉÇ ¨ÉÆüï, zÀÆzï, J¸Éì£ïì WÁ¯ïß ªÀiÁgï. DvÁA ªÀÄAiÀiÁÝ D¤ ¨ÉÃQAUï ¥ËqÀgï WÁ¯ïß ¨sÀ¸ÀÄð£ï °A¨Áå gÉÆÃ¸ï ¦Ã¼ïß ºÉA ¥ÀÆgÁ JPÁ ¨ÉÃQAUï mÉæÃAAiÀiïÛ ªÉÇvÀÄ£ï ªÀAiÀiÁèöå£ï ¨sÀÄAAiÀiï ZÀuÁåAZÉÆ (¦Ã£ÀmïÖ) ¦mÉÆ ²A¥Áتïß vÁZÉ ªÀAiÀiÁèöå£ï ¦mÉÆ ¸ÁPÀgï ²A¥Áتïß 2500CAvï 30 «Ä£ÀÄmÁA¨sÀgï DªÁ£ÁAvï zÀªÀ£ïð ¨ÉÃPï PÀgï. ¤AªÉÛZï ZÉÆPÉèmï ¸ÉÆ¸ï ªÁ ¦Ã£Àmï ¸ÉÆ¸ï ¸ÁAUÁvÁ SÁAªÉÑA.
 

¯ÉÆ°mÁ PÁæ¸ÁÛ
Edited & Published By Dirvem Konkani Monthly Team

Other Last 10 Contributions of Lolita Crasta to KonkaniFriends.com
  Cabbage Pathrode
  Kelmbea Kholeant Ube Masli
  Kokkisam
  Pannir Mushroom Burji
  Peanut Brownies
  Sambhar
  Sweet and Spicy Prawns
  Cauliflower Manchurian
  Idly Upma
  Thil Ghaln Palak Potato
 More contributions from Lolita Crasta
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Peanut Brownies":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.110
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code