J.F.D'souza
Ishtagathek Parthalo Spardho
Posted On: 14/10/2011 01:45 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
EµÁÖUÀvÉPï ¥ÀgÁÛ¯ÉÆ ¸ÀàzsÉÆð

¢¸ÀàqÉÆÛ å ªÀ¸ÀÄÛ «PÁÑ å zÉÆÃUÁA ªÁå¥ÁjA¤ ¥ÉAmÉAvï ºÉuÉA-vÉuÉA JPïZïPÀqÉ «gÀÄzïÞ eÁUÁågï DAUÀqï WÁ¯ïß vÁAZÉÆ ªÁå¥Ágï ZÀ®AiÀiÁÛ¯É. JPÁZï jÃwZÉÆå ªÀ¸ÀÄÛ, ¸ÁªÀiÁ£ï vÉ «PÁÛ¯É eÁ¯Áèå£ï, vÁAZÁå ªÀÄzsÉA ¨sÁjZï ¸ÀàzsÉÆð GmÉÆè. ¸ÀĪÉðgï ªÉƸÉÆgï, G¥ÁæAvï zsÉéõï, ¤ªÀiÁuÉA gÁf PÀgÀÄAPï eÁAiÀiÁßvï¯ÁèåwvÉèA ªÉÊgÀvïé ¸ÀÄgÀÄ eÁ¯ÉA. ºÁåªÀ«ðA zÉÆÃUÁA¬ÆÌ ®ÄPÁëuï D¤ «¨sÁqï eÁ¯ÉÆ!
 
PÀ¸ÉA¬Æ vÁAZÁå ªÀÄzsÉÆè vÉÆ C-¨sÀ¯ÁAiÉĄ̈sÀjvï ¸ÀàzsÉÆð CSÉÃgï PÀgÀÄAPï wêÀiÁð£ï PɯÁèå JPÁ ªÁå¥Áj£ï, VgÁAiÀiÁÌA¤ «ZÁgÉè¯ÉÆå ªÀ¸ÀÄÛ vÁZÁå DAVØ £Ávï¯Áèå ªÉüÁ, vÁAPÁA vÁZÁå ªÀÄÄSÁèå DAVØPï zsÁqÀÄAPï ¯ÁUÉÆè. vÉ«ê¯Áå£ï¬Æ  vÀ¸ÉAZï PÀgÀÄAPï ¸ÀÄgÀÄ PɯÉA.
 
JPÁªÉÄPÁZÉA ªÀvÀð£ï §zÀ¯ÁÛ£Á; ªÉƸÉÆgï, gÁUï, zsÉéÃµï ªÀiÁAiÀiÁPï eÁ¯ÉÆ. PÉÆæÃzsï £À¥ÀAAiÀiïÑ eÁªïß JPÁªÉÄPÁ EµÁÖUÀvÉ£ï D¤ ªÉÆÃUÁ£ï gÁªÉÇAPï vÁtÂA ¸ÀÄgÁéw¯ÉÉA. DvÁA ªÁå¥Ágï¬Æ ZÀqÉÆè D¤ vÉ zÉÆÃUï¬Æ ªÀíqï UÉæøïÛ eÁ¯É!

 

eɦüæ PÀĪÀiÁgï, eÉ¥ÀÅà.
Edited & Published By Henry D' Paula

Other Last 10 Contributions of J.F.D'souza to KonkaniFriends.com
  Koleacheo Pitureo
  Bollywoodantlo Evergreen Hero Mazvon Gelo
  Vareacho Ghut
  Dhonparachi Needh
  Dhanton Padlli Stri
  Maunpanachem Mantr
  Panth Ascho Mundhonvk
  Pramanikpanak Mol Asa
  Samasse Ani Jivgath
  Kasov Ani Mor
 More contributions from J.F.D'souza
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Ishtagathek Parthalo Spardho":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.157
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code