Anil Nazareth
Askath Kaliz Laletha Thuka
Posted On: 16/10/2011 02:15 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
C¸ÀÌvï PÁ½eï ¯Á¯ÉvÁ vÀÄPÁ
PÁ½eï C¸ÀÌvï ¨sÉÆªï ªÀå¸ïÛ
¸ÉƨsÁAiÉÄPï ®¨ÁÝvÁvï zÉƼÉÃ
PÁ¼ÁÓAvï ¥sÀįÁÛvï ªÉÆUÁæ å PÀ¼ÉÃ
ftÂÃAiÉÄà ²gÁ¤ ¸Áé¢Pï ¸ÀÄUÀAzï
JPÉÆqÁå ªÉÆUÁa ªÁvï d¼ÁÛ ªÀÄAzï
 
zÁA¥À¯Áè å zÉƼÁå¤ zÉPÁÛ ¸Àé¥Áuï
§gÀqï ¨sÀÄAAiÀiïÛ ¥ÁªÁì PÀuï
¸ÀÄPÀ¯Áè å ¥Á¼Á ªÀÄzsÉA Q¯ÁðvÁ ¥ÁZÉé vÀuï
¥sÀnÌAiÀiÁð ¸Àé¥ÁÚA ªÀÄzsÉA ¥sÁAvÁågï eÁ° eÁUÀéuï
¦AeÉÆÌgï ¸Àé¥ÁÚA xÀAAiÀiï-xÀAAiÀiï ¸ÀvÁa ²AªÉÇuï
 
ªÀÄíeÁå CAUÁgï C¥Àjavï ¸ÉƨsÁAiÉÄa gÀhļÀPï
zÉƼÁå vÉ£ÁÌ å¤ wZÁå ¥sÀįÁÛ ¸Á¼ÀPï
¥ÀvÁåð£ï ¥ÀvÁåð£ï ¢Ã±ïÖ ¯ÁAiÀiÁÛ ªÀÄíeÉgï QvÉAV PÀ¼ÉÆAPï
zÉÆ¼É ªÀÄíeÉ ±ÉªÉÄðvÁvï vÁZÉgï ¢Ã±ïÖ ¯ÁAªïÌ
¦±É PÁ½eï £ÁPÀvÁð vÁa ¨sÉÆUÁÚ N¼ÉÆÌAPï
 
CPÉæPï PÁ½Ãeï PÁ¼ÁÓPï ¨sÉmÉè
ªÉÆUÁ ¸ÁUÉÆgÁAvï vÉ ªÀiË£ï vÀÄmÉè
PÉzÁ¼Á ªÀiÁíPÁ vÀÄA ¨sÉmÁÛAiÀiï ªÀÄ£Á
vÀÄeÉ ²ªÁAiÀiï JPÀÄìAiÀiÁð PÁ¼ÁÓPï fAiÉÄAªïÌ PÀ¼Á£Á
vÀÄ £ÀíAAiÀiï vÀgï ªÀÄíeÁå f«vÁPï Cxïð £ÁA .....D¤¯ï £ÁdgÉvïÛ -¸Éà å£ï
Edited & Published By Konkanifriends.com Team

Other Last 10 Contributions of Anil Nazareth to KonkaniFriends.com
  Rajakaran
  Gulfagaranche Kalvaley
  Gloria Gavieam
  Jinea Maet
  Kalem Mazar
  Kantea Gulob
  Tharnea Kudinchi Hununi Bhognam
  Sukullo Ruk
 More contributions from Anil Nazareth
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Askath Kaliz Laletha Thuka":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code