Catherine D'mello
Karateachi Baji
Posted On: 16/10/2011 01:00 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
PÁgÉvÁåa ¨sÁf
eÁAiÀiï ¥ÀqÉÆÑ å ªÀ¸ÀÄÛ:
Dmï PÁgÉwA zsÀÄAªïß, zÉÆãï CzsÁðA PÀgïß ¸Á° ¸ÀªÉÄÃvï ¥ÁvÀ¼ï PÁ¥ÁA PÀgï. wÃ£ï ¦AiÀiÁªï ¨ÁjÃPï PÉÆZÉÆgï PÀgï. wãï vÀ£ÉÆåð «ÄgÁìAUÉÆ ¯ÁA¨sï PÁvÀgï. Dmï ¯ÉÆ¹Ú ¨ÉÆAiÉÆ ¨ÁjÃPï PÉÆZÉÆgï PÀgï. wãï mÉƪÉÄmÉ ¯Áí£ï PÀÄqÉÌ PÀgï. wÃ£ï ªÉÄeÁ PÀįÉgÁA vÉïï, gÀÄa ¥sÀæªÀiÁuÉA «Æmï.
 
vÀAiÀiÁgï PÀjÑ jÃvï:
zÁmï ºÁArAiÉÄAvï vÉïï vÁ¥Áèå G¥ÁæAvï PÁgÉwA PÀPÀðjvï ¨sÁdÄ£ï AiÉÄvÁ£Á-¦AiÀiÁªï, ¯ÉƸÀÄuï, vÀ£ÉÆåð «ÄgÁìAUÉÆ WÁ¯ïß ¨sÁdÄ£ï AiÉÄvÁ£Á, mÉƪÉÄmÉ WÁ¯ïß ªÉÆÃªï ¥ÀqÁÛ ªÀÄíuÁ¸Àgï ¥ÀjÛ. gÀÄa ¥sÀæªÀiÁuÉA «Æmï WÁ¯ïß ¥ÀgÀvï ªÀAiÀiïæ-¥ÀAzÁ ZÁ¼ï. ¨sÁf ¸ÀÄPÉÆ£ï DAiÀiÁèå G¥ÁæAvï ¨sÀÄAAiÀiï zÀªÀgï.
 
ZÀ¥Áw ¸ÁAUÁvÁ ªÉÄeÁgï ªÀiÁAqï. C¸ÉA PÁgÉvÉA gÁAzÁèågï PÉÆqÀÄí ©®ÄÌ¯ï ¯ÁUÁ£Á. ¸Á° ¸ÀªÉÄÃvï gÁAzÀÄ£ï SɯÁågï PÀÆrPï ªÀPÁÛZÉÆ UÀÆuï ¯Á¨sÁÛ. qÀAiÀiÁ¨Én¸ï D¸ï¯ÁèåAPï PÁgÉvÉA ¥sÁAiÀiÁÝ åZÉA ªÀíAiÀiï; ¥ÀÅuï, EvÀgï ¦qÉAPï¬Æ ¨sÀgÀÆàgï ¯Á¨sïzÁAiÀÄPï.
 
n¥ïì: ¸ÀPÁ½A ¤gÁ¼ï ¥ÉÇmÁPï CzsÉðA PÀ¥ï PÁgÉvÁåZÁå ¸Á°ZÉÆ dÆå¸ï ¦AiÉįÁågï qÀAiÀiÁ¨Én¸ï ¤AiÀÄAvÀæuÁgï GgÁÛ. vÀ¸ÉAZï ªÉÄy ¨sÁdÄ£ï ¦mÉÆ PÀgïß, ¨sÀgÉÚAvï ¨sÀgïß zÀªÀgïß ¸ÀPÁ½A ¤gÁ¼ï ¥ÉÇmÁPï GzÁÌAvï ¨sÀgÀÄì£ï ¸ÉAªÁèågï¬Æ qÀAiÀiÁ¨Én¸ÁPï GwÛêÀiï ªÀPÁvï.
 
 
 
PÉxÀj£ï r'ªÉįÉÆè (¨ÁgÉmÉÆÖ), ¨ÉÊAzÀÆgï.
Edited & Published By Henry D' Paula

Other Last 10 Contributions of Catherine D'mello to KonkaniFriends.com
  Custard Kheer
  Rashmi Kabab
  Beepachem Bafat
  Anas-Cabbage Salad
  Fruits,Tutti, Frutti Custard Fruit Salad
  Cream Caramel Pudding
  Pork Ribs Barbecue
  Chicken Vegetable Pasta
  Maslemchem Petisam
  Murg Thava
 More contributions from Catherine D'mello
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Karateachi Baji":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.110
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code