Anil Nazareth
Sukullo Ruk
Posted On: 08/12/2011 01:45 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
¸ÀÄPÀ¯ÉÆè gÀÄPï
ºÁAªï KPï ¸ÀÄPÀ¯ÉÆè gÀÄPï
PÉÆAiÉÄÛZÁå RAaAiÉÄPï UÀ¼ÁÛ ¸ÀÄPÉ zÀÄR
¥Á£ÉÆ C¸ÁÛ£Á ¸ÁªÉîÃPï gÁªÁÛ°
¸ÀÄPÀ°è ¥Á£ÁA ªÁAiÀiÁðPï G¨ÉÆ£ï UÉ°
¸Á«îà UÉvɯÁè åAPï ©ªÀÄðvï £Á
 
¢Ã¸ÁPï JPÉPÉÆè AiÉĪïß SÁAzÁåPï PÉÆAiÉÆÛ ªÀiÁvÁð
fªÁå ¥Á¼Á¤ ºÁAªï zÀÄR ¸ÉƸÁÛ
ZÀ¨Éð°è UÁAiÀiï ªÀÄíeÁå ¥ÉÆmÁPï ²AUÉÆ vÉÆ¥ÁÛ
Rpt ªÉÇvÁPï ºÁAªï PÀ¥ÉÆð£ï ¯Á¸ÁÛ
CgɪÉįÉÆè ºÁAªï ZÀÄZÀÄðgÉ£ï ¥ÁªÁì±ÉuÉPï gÁPÁÛ
 
ªÀ¸ÀAvï ªÀÄí»£ÁåAvï ¥Áªïì ²A¥ÉÆè
¥Á¼Á ¥Á¼Á¤ fêï gÉÆA¨ÉÆè
¸ÀÄPÀ¯Áè å ¥sÁAmÁå¤ aUÀÄgï fêï eÁªïß ¥sÀįÉÆè
¥Á£ÁZÁå ºÀAUÁ£ï ºÁAªï ¥ÁZÉÆé eÁªïß ¸ÉƨÉÆè
GeÁåAvï ¯Á¸ÉÆÑ gÀÄPï ¥ÀvÁåð£ï ¸Á«îà ¢AªïÌ G¨ÉÆ eÁ¯ÉÆ
 
PÉÆAiÉÄÛ£ï RAZÀAiÉÆè ¯Éƪï AiÉĪïß ¸ÁªÉîÃPï ¨ÉƸÉÆè
²AUÉÆ ²AUÁ¬Äè ªÀÄÄPÁgï DAiÀiÁè å f¨É£ï ¸ÀªÉÇæAPï
UÀeïð D¸Á vÀgï ªÀAiÀiÁÓPï ªÉAUÀÄAPï
¸ÀÄUÀAzï D¸Á vÉuÉà ªÀÄ£Áê å vÀÄf ºÀÄAPï
²Pï ªÀÄ£Áê å ¸ÀUÁî å£ï ¸ÀªÀiÁ£ï eÁªïß fAiÉÄAªïÌ
 

C¤¯ï £ÀeÉævï ¨ÉÊAzÉÆgï..¸ÉàÊ£ï
Edited & Published By Konkanifriends.com Team

Other Last 10 Contributions of Anil Nazareth to KonkaniFriends.com
  Rajakaran
  Gulfagaranche Kalvaley
  Gloria Gavieam
  Jinea Maet
  Kalem Mazar
  Kantea Gulob
  Tharnea Kudinchi Hununi Bhognam
  Askath Kaliz Laletha Thuka
 More contributions from Anil Nazareth
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Sukullo Ruk":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.205
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code