J.B.Sequeira
Mhaka Maran Dhi Deva
Posted On: 30/01/2012 19:00 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive

ªÀiÁíPÁ ªÀÄgÀuï ¢ zɪÁ!

¸Àªïð §gÉÆ zÉêï vÀÄA, vÀÄf PÀÄ¥Áð ªÀiÁíPÁ ¢ zɪÁ
¸Àvï-zsÀªÀiïð ¸ÁA¨sÁ¼ÀÄAPï, vÁæuï-WÀmÁAiÀiï ªÀiÁíPÁ ¢ zɪÁ
jÃw-¤Ãw£ï ZÀ¯ÉÆAPï, KQãï¥Àuï ªÀÄíeÉ xÀAAiÀiï ¢ zɪÁ
ªÀ¸ÉÛPï-D¸Áæ åPï, ¯Áí£ï KPï WÀgï-©qÁgï ªÀiÁíPÁ ¢ zɪÁ!
 
¢¸ÀàqÉÆÛ UÁæ¸ï ZÀ®AªïÌ, PÁªÀiï-zÀAzsÉÆ-eÉÆÃqï ¢ zɪÁ
fêÀ£ï ±Á©üvï ¸ÁgÀÄAPï, KPï ªÀÄÆmï ²vï ¢ zɪÁ
ªÉÆÃUï-ªÀiÁAiÀiÁá¸ï, ¸ÉAªïÌ-WÉAªïÌ, «±Áé¹-±ÉUÀÄt ¥Àwuï ¢ zɪÁ
PÀÄmÁäZÉA £ÁAªï GgÀAªïÌ, ¸ÀAvÀÛvï-¨Á¼ÁA DªÀiÁÌA ¢ zɪÁ!
 
ªÀiÁtÄìV zsÁA¥ÀÅAPï, ®ÄUÁmï-¸ÀÄvï-ªÀÄĸÁÛ¬ÄÌ ¢ zɪÁ
DªÀAiÀiÁÑ å zÀÆzsÁZÉA IÄuï ¥sÁjPï PÀgÀÄAPï, ¨sÀPïÛ ¸ÀPÀvï ¢  zɪÁ
ªÀír¯ÁAa ¸ÉêÁ PÀgÀÄAPï, ¥ÀÅtå-¸ÀªÀèvï ªÀiÁíPÁ ¢ zɪÁ
PÀµÁÖAvï D¸Éè¯ÁåAPï PÀĪÉÆPï PÀgÀÄAPï, PÁ¼ÁÓAvï xÉÆr zÀAiÀiÁ ¢ zɪÁ.
 
ªÀiÁAiÀiÁªÉÆÃUÁ£ï ¢Ã¸ï ¸ÁgÀÄAPï, D¥ÀÅmï EµïÖ ¢ zɪÁ
UÁAªÁAvï ªÀÄíeÁå ªÉÆÃUÁa gÀhÄgï, ªÉÆíAªï-zÀÆzsï ªÁí¼ÀAiÀiï zɪÁ
zÉñï-¨sÀPÉÛa ºÀÄ£Áìuï, ªÀÄíeÁå gÀUÁÛAvï ¢ zɪÁ
UÀeïð D¸Áè ågï- zÉñï-zsÀªÀiÁð SÁwgï, ªÀÄíeÉÆ fÃªï ªÀígï zɪÁ.
 
¥ÁvÁÌAvï ¥ÀqÁÑ å D¢üA, ªÀÄíeÉÆ CvÉÆä vÁ¨ÉAvï PÁuÉÏ zɪÁ
ªÉÆgÀÛZï ¥ÉmÉPï SÁAzï ªÀiÁgÀÄAPï, ¨sÀÄVðA ¥sÁªÉÇ PÀgï zɪÁ
¥sÉÇAqÁZÉgï GqÀAªïÌ ªÀÄÆmï ¨sÀgï, UÁA«ÑZï ªÀiÁw ¤«Äð zɪÁ
²vÁPï SÁgï, zsÀjÚgï ¨sÁgï eÁAªÁÑ å¢üA ªÀÄgÀuï ªÀiÁíPÁ ¢ zɪÁ.
 
 
 
eÉ. ©. ¹PÉéÃgÁ, ªÀÄÄA§AiÀiï.
Edited & Published By Henry D' Paula

Other Last 10 Contributions of J.B.Sequeira to KonkaniFriends.com
  Deva Kaden Mhajo Xin
  Ani Kitem Zai Thuka?
  Naveen Dhandho
  Fulaam Ridh
  Tem Hanv Nenam
  Thukach Hanv Sopnelam
  Madhrik Dhanvdaillo Gresth
  Atam Boltheakach Venglem
  Mando Thasla
  Mogacheo Bhainim
 More contributions from J.B.Sequeira
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Mhaka Maran Dhi Deva":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.205
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code