Rorita Fernandes
Uzvad
Posted On: 03/11/2011 00:45 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
GeÁéqï
ªÉÆUÁ ªÉÆíeÁ vÀÄeÉÆZï ªÉÆÃUï PɯÁ
¸ÀUÉÆîZï ªÉÆÃUï ªÀÄíeÉÆ vÀÄPÁ ¢¯Á
PÁ¼ÁÓ0vï ªÉÆÃUï vÀÄeÉÆ R0ZÉʯÁ
C¤ gÁªï vÀÄ0 ªÉÆíeÁ zÀAiÀiÁð
 
ªÉÆíUÁ ªÉÆíeÁ, ªÉÆíeÁ ªÉÆUÁ
¤Ãeï ªÉÆÃUï ºÁ0ªÉ ¥sÀPÀvï vÀÄeÉÆ PɯÁ
vÀÄeÉZï ªÉÆUÁPï ºÁ0ªÉ AiÉĪÁÌgï ¢¯Á
GeÁéqï ªÀÄíeÉÆ vÀÄ0Zï ªÀÄíeÉÆ ¸ÀÄAiÉÆð
 
¸ÀzÁ0Zï ¸ÀzÁ0PÁ¼ï gÁªÉÇÑ
C±É0Zï D«Ä0 ªÉÆUÁ£ï ¨ÉÆ0ªÉÇÑ
zÀĸÁä£ï DªÉÄÑgï G¥Áælvï vÀgï
ªÉÆUÁ£ï D«Ä0 gÁªÉÇ£ï vÁ0ZÉgï gÀhÄÄeÉÆÑ
 
ªÉÆUÁ » PÁ¼ÁÓ D«ÄÑ
JPÁªÉÄPÁ D±ÉvÁ°
eÁAiÉÄÛ vÉ0¥Á D«Ä0 ªÉÆUÁ£ï gÁ«è
C±É0 Deï D«Ä KPï eÁ°
 
vÀÄeÉgï ªÉÆUÁ gÁ«è «±Áé¹
ªÉÆUÁ vÀÄ0Zï ªÀÄíeÉÆ RgÉÆZï ¤Ãeï ªÉÆV
vÀÄeÉÆ ªÉÆÃUï ªÀiÁíPÁ eÉÆqÀÄ£ï
PÁ½eï eÁ¯Á zÁzÉƲ


gÉÆjmÁ vÉgɸÁ ¥sÉ£ÁðAr¸ï - ¨ÁºÉæ£ï- PÀÄAzÁ¥ÀÄgÁ
Edited & Published By Konkanifriends.com Team

Other Last 10 Contributions of Rorita Fernandes to KonkaniFriends.com
  Kunkdachem Indhadh
 More contributions from Rorita Fernandes
Comments on this Page
Nice poem sister
Nice poem Rorita baay..
Nice yaar

Thank you very much..

 
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Uzvad":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.205
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code