Catherine D'mello
Dudh Malai Chicken
Posted On: 05/11/2011 01:00 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
zÀÆzsï ªÀįÁAiÀiï aPÀ£ï (C¥ÁϤ¸ÁÜ£ï)
eÁAiÀiï ¥ÀqÉÆÑ å ªÀ¸ÀÄÛ:
KPï Q¯ÉÆ aPÀ£ÁZÉ ºÀ¼ÁÛZÉ PÀÄqÉÌ PÀgïß, KPï ZÁíAiÉÄ PÀįÉgï «Æmï, JPÁ °A¨ÁåZÉÆ gÉÆÃ¸ï ¯Áªïß aPÀ£ï NªÀ£ÁAvï gÉÆøïÖ PÀgï ªÀ ¥sÁæAiÀiï PÀgïß zÀªÀgï.
 
ZÁågï ¸ÀÄPÉÆå «ÄgÁìAUÉÆ, zÉÆÃ£ï ªÉÄeÁ PÀįÉgÁA PÀ¤ágï, CzsÉðA ªÉÄeÁ PÀįÉgï fgÉA, ZÁågï ¯ÉÆÃAUÁA, zÉÆÃ£ï ªÀíqï PÁ¼ÉÆå J¼ÉÆ, zÉÆÃ£ï ¥ÁZÉÆé å J¼ÉÆ, zÉÆãï EAZï wPÉ ¸Á¯ï, CzsÉðA ZÀPïæ¥sÀǯï, ¥ÁAZï PÁ½A «ÄjAiÀiÁA, KPï ªÉÄeÁ PÀįÉgï PÀ¸À̸ÉÆ ¯Áí£ï GeÁågï vÉƪÁågï ¨sÁdÄ£ï ¥ÉøïÖ PÀgï.
 
zÉÆÃ£ï ªÉÄeÁ PÀįÉgÁA D¯Áå-¯ÉƹÚZÉA ¥ÉøïÖ, ZÁågï mÉƪÉÄmÉ ¥ÀÇåj. CzsÉðA PÀ¥ï vÀÆ¥ÁAvï ZÁågï ¦AiÀiÁªï ¥ÁvÀ¼ï PÁ¥ÁA PÀgïß PÀPÀðjvï ¨sÁdÄ£ï PÁqï. KPï PÀ¥ï PÁdÄ ©AiÉÆ D¤ ¨sÁeï¯ÉÆè ¦AiÀiÁªï D¤ PÁdÄ ¨ÉÆAiÉÆ «ÄQëAvï WÁ¯ïß ¥ÉøïÖ PÀgï.
 
wãï PÀ¥ÁàA zÀÆzsï, zÉÆãï PÀ¥ÁàA zÀÆzsÁZÉA QæêÀiï, wãï vÀ£ÉÆåð «ÄgÁìAUÉÆ ¯ÁA¨sï PÁvÀgï. zÉÆãï EAZï D¯ÉA ¯ÁA¨sï PÁrAiÀiÁA§j ²Azï. zÉÆÃ£ï ªÉÄeÁ PÀįÉgÁA PÀ¸ÀÆj ªÉÄy vÉƪÁågï zÉÆãï-ZÁågï ¸ÉPÀÄAzÁA ¥ÀjÛ. zÉÆÃ£ï °A¨É ¯ÁA¨sï PÁvÀgï. gÀÆa ¥sÀæªÀiÁuÉA «Æmï. PÁ¯ÉÝA PÀ¥ï vÀÆ¥ï.
 
vÀAiÀiÁgï PÀjÑ jÃvï:
UÀÆAqï zÁmï ºÁArAiÉÄAvï vÀÆ¥ï vÁ¥Áèå G¥ÁæAvï D¯Áå-¯ÉƹÚZÉA ¥ÉøïÖ WÁ¯ïß ZÁ¼ï. G¥ÁæAvï ªÁmï¯ÉèA D¼É£ï WÁ¯ïß ZÁ¼ï. zÉÆÃ£ï «Ä£ÀÄmÁA G¥ÁæAvï zÀÆzsï ¨sÀgÀÄì£ï §gÉA ZÁ¼ïß mÉƪÉÄmÉ ¥ÀÇåj, gÀÆa ¥sÀæªÀiÁuÉA «Æmï ¨sÀgÀÄì£ï ¯Áí£ï GeÁågï zsÁ «Ä£ÀÄmÁA WÀrAiÉÄ-WÀrAiÉÄ ZÁ½vïÛ gÁªï. G¥ÁæAvï PÁdÄ ¦AiÀiÁªÁZÉA ¥ÉøïÖ D¤ KPï ªÉÄeÁ PÀįÉgï ZÁmï ªÀĸÁ¯Á WÁ¯ïß ¸Ávï-Dmï «Ä£ÀÄmÁA ²dAiÀiÁèå G¥ÁæAvï zÉÆãï vÀ£ÉÆåð «ÄgÁìAUÉÆ, ¯ÁA¨sï PÁvÀgï¯ÉÆèå D¯ÁåZÉÆå ²gÉÆ, PÀ¸ÀÆj ªÉÄy ºÁvÁAvï ZÀÄgÉÆ PÀgïß UÉæëPï ¨sÀjì. °A¨Áå PÁ¥ÁA WÁ¯ïß ªÀAiÀiïæ-¥ÀAzÁ ZÁ¼ïß, zÀÆzsÁZÉA QæêÀiï ªÀiÁgïß, UÉæëPï WÁ¯ïß, ºÀ¼ÀÆ ZÁ¼ïß ¨sÁeï¯ÉèA aPÀ£ï WÁ¯ï. zsÁ «Ä£ÀÄmÁA ¯Áí£ï GeÁågï ²dAiÀiï.
 
¨sÀÄAAiÀiï zÀªÀgÁÑ å ¥ÀAiÉÄèA ZÁågï GPÀqÉè°A vÁAwAiÀiÁA ZÁågï PÀÄqÉÌ PÀgïß aPÀ£ÁPï ¨sÀjì. zÉÆãï vÀ£ÉÆåð «ÄgÁìAUÉÆ ¯ÁA¨sï PÁvÀgïß D¤ E¯ÉÆèå D¯ÁåZÉÆå ²gÉÆ, ¨sÁeï¯ÉÆèå PÁdÄZÉÆå ¨ÉÆAiÉÆ WÁ¯ïß r±ïê ¸ÀdAiÀiï. UÀgÀªÀiï-UÀgÀªÀiï £Á£ï, gÀÆn, ZÀ¥Áw ªÀ ¥ÀÇåj ¸ÁAUÁvÁ ªÉÄeÁgï ªÀiÁAqï.
 
PÉxÀj£ï r'ªÉįÉÆè (¨ÁgÉmÉÆÖ), ¨ÉÊAzÀÆgï.
Edited & Published By Henry D' Paula

Other Last 10 Contributions of Catherine D'mello to KonkaniFriends.com
  Custard Kheer
  Rashmi Kabab
  Beepachem Bafat
  Anas-Cabbage Salad
  Fruits,Tutti, Frutti Custard Fruit Salad
  Cream Caramel Pudding
  Pork Ribs Barbecue
  Chicken Vegetable Pasta
  Maslemchem Petisam
  Murg Thava
 More contributions from Catherine D'mello
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Dudh Malai Chicken":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.110
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code