Catherine D'mello
Kashkmiri Mutton Kabab
Posted On: 14/11/2011 00:45 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
PÁ²äÃj ªÀÄl£ï PÀ¨Á¨ï
KPï Q¯ÉÆ ªÀÄl£ï QêÀiÁ zsÀÄAªïß ZÁ½ßAvï GzÁPï ¥ÁUÁîAªïÌ zÀªÀgï. ZÁågï EAZï D¯ÉA, ¥ÀAzÁæ ¯ÉÆ¹Ú ¨ÉÆAiÉÆ, zÉÆÃ£ï ªÉÄeÁ PÀįÉgÁA fgÉA, Dmï ¯ÉÆÃAUÁA, ZÁågï PÁ¼ÉÆå ªÀíqï J¼ÉÆ, zÉÆãï EAZï wPÉ ¸Á¯ï, ¨ÁgÁ «ÄjAiÀiÁA, zÉÆãï vÀ£ÉÆåð «ÄgÁìAUÉÆ, zsÁ PÁdÄ ¨ÉÆAiÉÆ, ¥ÀAzÁæ §zÁäA.
 
¯ÉÆÃAUÁA, J¼ÉÆ, «ÄjAiÀiÁA wPɸÁ¯ï, fgÉA vÉƪÁågï ¯Áí£ï GeÁågï ºÀ¼ïÛ ¨sÁdÄ£ï ¸Àªïð ªÀ¸ÀÄÛ PÀÄPÀÌgÁAvï WÁ¯ï. gÀÆa ¥sÀæªÀiÁuÉA «Æmï, zÉÆãï PÀ¥ÁàA zÀÆzsï D¤ QêÀiÁ ¸Àªïð ªÀ¸ÀÄÛ ¨sÀgÀÄì£ï PÀÄPÀÌgï GeÁågï zÀªÀgï. KPï «±À¯ï DAiÀiÁèå G¥ÁæAvï GeÉÆ ¯Áí£ï PÀgïß zsÁ «Ä£ÀÄmÁA GeÁågï zÀªÀgïß, G¥ÁæAvï PÀÄPÀÌgï ¨sÀÄAAiÀiï zÀªÀgï.
 
PÀÄPÀÌgï xÀAqï eÁ¯Áå G¥ÁæAvï, GUÉÛA PÀgïß ¥ÀgÀvï GeÁågï zÀªÀgïß QêÀiÁ §gÉÆ ¸ÀÄPÉÆ eÁvÁ ªÀÄíuÁ¸Àgï ZÁ¼ïß GzÁPï ¸ÀÄPÀAiÀiï. QêÀiÁ xÀAqï eÁ¯Áå G¥ÁæAvï PÀÄPÀÌgÁAvï D¸ï¯ÉÆè QêÀiÁ, ºÉgï ªÀĸÁ¯ÉÆ «ÄQëAvï WÁ¯ïß ¥ÉøïÖ PÀgï. ¸Ávï-Dmï ¥sÀŢãÁaA ¥Á£ÁA, PÁ¯ÉÝA PÀ¥ï PÀ¤ágÉ ¨sÁf ¨ÁjÃPï PÉÆZÉÆgï PÀgïß QêÀiÁZÁå ¥ÉøÁÖPï ¨sÀjì. gÀÆa ¥sÀæªÀiÁuÉA «Æmï ¨sÀgÀÄì£ï, ¯Áí£ï UÀÄ¼É PÀgïß zÀªÀgï. zÉÆãï PÀ¥ÁàA vÉïï vÁ¥ÀAiÀiï.
 
ZÁågï vÁAwAiÀiÁA E¯ÉèA «Æmï ¨sÀgÀÄì£ï ªÀiÁgïß PÁuÉÏ. zÉÆãï PÀ¥ÁàA ¨ÉæqïØ PÀgÀªÀiïì ¥ÉǼÁågï ¥ÁvÁîAiÀiï.
 
PÀ¨Á¨ÁZÉ ºÀ¼ÁÛZÉ UÀÄ¼É vÁ¼ÁívÁgï zÀªÀgïß E¯ÉèA zsÁA¨ï. G¥ÁæAvï vÁAwAiÀiÁAvï §ÄqÀªïß, ¨ÉæqïØ PÀgÀªÀiÁìAvï ¯ÉƼÀªïß vÁ¥ï¯Áèå vÉïÁAvï vÁA¨ÉêA eÁvÁ ªÀÄíuÁ¸Àgï zÉÆãï¬Æ PÀIJA¤ ¨sÁdÄ£ï, ¥ÉÃ¥ÀgÁAvï vÉÃ¯ï ªÉÇÃqïß WÉAªïÌ ¥ÁvÁîAiÀiï. UÀgÀªÀiï D¸ÁÛ£Á ¸ÁÖlgÁ§j ¥ÀŢãÁ ZÉmÉÚ ¸ÁAUÁvÁ SÁAªïÌ ¢.

¥ÀŢãÁ ZÉmÉÚPï KPï PÀ¥ï ¥ÀŢãÁ ¥Á£ÁA, CzsÉðA PÀ¥ï PÀ¤ágÉ ¨Áf, zÉÆãï vÀ£ÉÆåð «ÄgÁìAUÉÆ, CzsÉðA EAZï D¯ÉA, KPï ZÁíAiÉÄ PÀįÉgï ¸ÁPÀgï, gÀÆa ¥sÀæªÀiÁuÉA «Æmï, KPï °A¨ÁåZÉÆ gÉÆøï-ºÉÆå ¸Àªïð ªÀ¸ÀÄÛ «ÄQëAvï WÁ¯ïß ZÉnÚ PÀgï.
 
C¸À° ZÉnÚ EqÁèåA, ¥ÉǼÁåAPï, ªÀqÁ, PÁnè¸ÁA ¸ÁAUÁvÁ SÁAªïÌ ªÀÄgÀhiÁ AiÉÄvÁ. PÀ¨Á¨ï E¯Áèå vÉïÁAvï ¥sÁæAiÀiï-¥sÉãÁAvï zÉÆãï¬Æ PÀIJA¤ ¨sÁdÄ£ï SɯÁågï gÀÆaPï ¯ÁUÁÛ.
 
n¥ïì: SÁuÁA-eɪÁÚAvï vÉïÁZÉÆ ªÁ¥Àgï ºÀ¼ïÛ ¥ÀæªÀiÁuÁgï PɯÁågï ªÉÆmÁAiÀiï ªÁqÉÆ£ï qÀAiÀiÁ¨Én¸ï, §èqï ¥Éæ±Àgï, ªÁvÁ, CxÉæÊn¸ï, ºÁqÁA djÑA-C¸À¯Áå ¦qÉA xÁªïß ¥ÀAiÀiïì gÁªÉåvï.


PÉxÀj£ï r'ªÉįÉÆè (¨ÁgÉmÉÆÖ), ¨ÉÊAzÀÆgï.
Edited & Published By Henry D' Paula

Other Last 10 Contributions of Catherine D'mello to KonkaniFriends.com
  Custard Kheer
  Rashmi Kabab
  Beepachem Bafat
  Anas-Cabbage Salad
  Fruits,Tutti, Frutti Custard Fruit Salad
  Cream Caramel Pudding
  Pork Ribs Barbecue
  Chicken Vegetable Pasta
  Maslemchem Petisam
  Murg Thava
 More contributions from Catherine D'mello
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Kashkmiri Mutton Kabab":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.110
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code