Anil Nazareth
Tharnea Kudinchi Hununi Bhognam
Posted On: 16/11/2011 01:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
vÀ£Áåð PÀÄrÃAa ºÀÄ£ÉƤ ¨sÉÆUÁÚA

¸ÉÆPÁé¯Áè å ¥ÁæAiÉÄgï ¨sÉÆUÁÚAZÉ ¨sÉÆUÁ¥ï
£ÁUÁØ å ¥ÁAAiÀiÁ¤ ZÀ¯ÁÛ£Á JPÁAV¥ÀuÁZÉÆ ºÀįÉÆ¥ï
ZÀ¨Éð¯Áè å PÁ¼ÁÓAvï DAiÀiÁÌvÁ ªÉÆUÁZÉÆ D¯Á¥ï
®¨ÉݯÉè zÉƼÉà ¨sÀįÁÛvï ±ÀæAUÁj SÉÆmÁå ¸ÉƨsÁAiÉÄPï
 
¸ÁAUÁwuï D¥ÁÚAiÀiÁÓAiÀiï ªÀÄí½îà DvÀÄgÁAiÀiï
¸ÀªÉÆÓtÂà £Á¸ÁÛA AiÉÄAªÉÇÌAqÁZÁå GeÁåAvï GqÁÛ vÀ¤ð ¦gÁAiÀiï
zÉÆ£ï wÃ£ï ¢Ã¸ï KPÁ xÀgÁa RıÁ¯ÁAiÀiï
ZÉƪÁÛ å ¢Ã¸Á PÁ½eï vÀÄmÁÛvï ªÀÄvï ¸ÀVîà «gÁgÁAiÀiï
 
SÁt eɪÁuï ¸ÉÆqïß ¦±Áå ªÉøï
¸ÀªÀiÁeÉ ªÀÄÄPÁgï D¥ÀÄmï zÉêïzÁ¸ï
GUÁظï zÉƸÁÛ£Á MvÉè¯É¥Àj PÁ¼ÁÓAvï GzÁPï ºÀÄ£ï RqÉƸï
vÀqÀàqÁÑ å PÁ¼ÁÓAvï ¤ÃªÁ£Ávï¯ÉÆè ¤Ã¸ï
 
ªÉÆuÁð ªÉÇrß ªÉÊgÁV fuÉåAvï
CPÉæÃPï AiÉĪïß ¥ÁªÁÛ zÉÆj UÀ¼ÁåAvï
¦±Áå vÁå ¯ÉʯÁZÁå fëvÁAvï zÀĸÉÆæ ªÀÄdÄß AiÉÄÃvï
vÀÄf DªÀAiÀiï RAAiÀiï ¸ÉÆzÀÄ£ï ªÉvÁ° vÀÄeÉÆ vÀ¸À¯ÉÆ ¥ÀÄvï

 

 

D¤¯ï £ÁdgÉvïÛ -¸Éà å£ï
Edited & Published By Konkanifriends.com Team

Other Last 10 Contributions of Anil Nazareth to KonkaniFriends.com
  Rajakaran
  Gulfagaranche Kalvaley
  Gloria Gavieam
  Jinea Maet
  Kalem Mazar
  Kantea Gulob
  Sukullo Ruk
  Askath Kaliz Laletha Thuka
 More contributions from Anil Nazareth
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Tharnea Kudinchi Hununi Bhognam":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code