Anil Nazareth
Kantea Gulob
Posted On: 22/11/2011 01:15 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
PÁAmÁå UÀįÉƨï
¥sÀįÁZÁå gÀhÄqÁgï ¸ÉÆ©üvï UÀįÉƨï
¸ÉƨsÁAiÉÄ ¥ÉÆAzÁ °¥Áè åvï PÁAmÉ
PÁAmÉ zÉQ£Á¸ÁÛ ºÁAªÉ vÉÆ ºÀÄ«ÄÖ¯ÉÆ
xÉÆqÁåZï vÉA¥Á¤ UÀįÉÆ¨ï ¨ÁªÉÇè
 
f«vÁAvï ªÀÄíeÁå PÁAmÉà G¯Éð
vÁAvÉè xÉÆqÉà PÁ¼ÁÓAvï jUÉè
PÁAmÁå¤ ªÀÄíeÉ PÁ½Ãeï a¯Éð
PÁ¼ÁÓxÁªïß vÉ fêÉA gÀUÀvï ªÁí¼ÉîA
 
¸ÉÆ©üvï UÀįÉƨï gÀZÁßgÁPï ªÉÆUÁZÉÆ eÁ¯ÉÆè
PÁAmÉà ªÀiÁíPÁ ¸ÉÆqÀß UÀįÉƨï vÁuÉà ªÉí¯ÉÆ
vÀÄeÁå AiÀiÁ¢¤ ºÁAªï fAiÉÄvÁ ªÀÄíeÉ fëvï
vÀÄeÁå ²ªÁAiÀiï zÀĸÉÆæ UÀįÉÆ¨ï £ÁPÁ ªÀÄíeÁå fuÉåAvï
 
¥sÀįÉÆ£ï AiÉÄ ¥ÀvÁåð£ï vÁå ¥sÀįÁZÁå vÉÆmÁAvï
PÁAmÉà vÀgï zÀÄBSï ¸ÉƸÁÛ ºÁAªï vÀÄeÁå ¸ÀÄPÁAvï
¸ÀĪÁ¸ï ¨sÀjvï PÀgï ªÀÄíeÉ f«vï vÀÄeÁå ¸ÀÄUÀAzÁAvï
eÁ vÀÄ PÉ¢AZï ¨ÁªÁ£ÁvÀ¯ÉÆè UÀįÉƨï
 
C¤¯ï £ÀeÉævï ¨ÉÊAzÉÆgï
Edited & Published By Konkanifriends.com Team

Other Last 10 Contributions of Anil Nazareth to KonkaniFriends.com
  Rajakaran
  Gulfagaranche Kalvaley
  Gloria Gavieam
  Jinea Maet
  Kalem Mazar
  Tharnea Kudinchi Hununi Bhognam
  Sukullo Ruk
  Askath Kaliz Laletha Thuka
 More contributions from Anil Nazareth
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Kantea Gulob":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code