Anil Nazareth
Kalem Mazar
Posted On: 09/12/2011 02:00 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
PÁ¼É ªÀiÁeÁgï
AiÉÄîÄè ¨ÁAiÀiï ¥ÉÃAmÉÃPÀ ªÉÃvÁ£Á
PÁ¼Éà ªÀiÁeÁgÀ DqÀ DAiÉÄèÃ
¸ÀÄAiÉÆÃð vÀPÉèà AiÉÄêÀß ¥ÁªÁÛ£Á
¥ÀvÁåð£À ¥ÉÃAmÉÃPÀ ¨sÁAiÀÄæ ¸À¯ÉÃð
 
ªÉÆÃqÀ£ÀA©PÉÃZÁå AiÉÄîÄè¨ÁAiÉÄÃPÀ
¨sÀ«±Àå ¥À¼ÉAªÀÌ eÉÆåÃw² eÁAiÀiï
ºÁvÀ ¥À¼ÉªÀß ¸ÁAUÁÛ eÉÆåÃw²
eÁvÁ vÀÄeÉà ¯ÁV PÁeÁgÀ «ªÉÃPÀ N¨ÉÃgÁAiÀiï
 
ªÀtÄðAa £ÀíAiÀÄ AiÉÄîÄè¨sÁAiÉÄÃa RıÁ¯ÁÌAiÀÄ
AiÉÄîÄè ªÀÄíuÁÛ N¨ÉÃgÁAiÀiÁPï AiÀÄÄ CgÀ ªÉÄÊ ¯ÉÊ¥sÀ ¨ÉÆÃAiÀÄ
N¨ÉÃgÁAiÀÄ£À ¢¯Á AiÉÄîÄèPÀ ¥ÁAiÀÄì ZÁ¼ÀÄAPÀ ¨sÁAUÁgÁa zÉÆÃAiÀiï
AiÉÄîÄèPÀ D¥ÀAiÀiÁÛ N¨ÉÃgÁAiÀÄ AiÀÄÄ CgÀ ªÉÄÊ L±ÀéAiÀiÁð gÉÊ
 
¸Àé¥Át ºÉà AiÉÄîÄè¨ÁAiÉÄÃZÉà ºÁAiÀÄ ¥sÁAiÀiï
UÉÆÃAmÁåAvÀ DA¨ÉÃvÁ° zÉÆÃzÀ PÁqÀ ªÀÄít AiÉÄîÄè¨ÁAiÉÄÃa UÁAiÀiï
CPÉæÃPÀ ¸ÀªÀiÁÓ° D¥ÀÄt ¯ÁAPÁØa N¨ÉÃgÁAiÀÄ ¨sÁAUÁæa zÉÆÃAiÀiï
D±ÉÃvÁ eÁAªÁÑ åPÀ N¨ÉÃgÁAiÀÄ C¥ÉÆèà eÁªÀAAiÀiï
 
 
C¤¯ï £ÀeÉævï ¨ÉÊAzÉÆgï..¸ÉàÊ£ï
Edited & Published By Konkanifriends.com Team

Other Last 10 Contributions of Anil Nazareth to KonkaniFriends.com
  Rajakaran
  Gulfagaranche Kalvaley
  Gloria Gavieam
  Jinea Maet
  Kantea Gulob
  Tharnea Kudinchi Hununi Bhognam
  Sukullo Ruk
  Askath Kaliz Laletha Thuka
 More contributions from Anil Nazareth
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Kalem Mazar":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.205
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code