Anil Nazareth
Jinea Maet
Posted On: 14/12/2011 20:34 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive

fuÉå ªÉÄÃmï ....

ªÀÄíeÁå AiÀiÁ¢ZÁå DAUÁÚAvï
vÀÄf w «ÄtÄÌAa ªÉÄÃmÁ
DeÉÆ£À¬Äà ªÉÆ£ÁAvï ªÀÄíeÁå
wZïÑ UÁzï
vÀÄeÁå ¸ÉÆ©üvï ªÉÄmÁZÉ vÉA £ÀPïê
ªÀÄíeÁå CAUÁÚAvï fêÁ¼ï
ªÀiÁZÉÆé£ï ¥ÀÄtÂà ªÉZÉ PÀ±É
ªÀ¸Áð ªÀ¸ÁðZÉÆ ¥Áªïì vÀj
ªÀiÁZÉÆéAZÉ £ÀíAiÀiï vÉA
AiÀÄÄUÀ AiÀÄÄUÁa §zÁèªÀuï vÀj
ªÀiÁAiÀiÁUï eÁAªÉÑ £ÀíAiÀiï vÉA
¸ÀzÁ¤vï vÉÆZïÑ GUÁظï
vÉZïÑ zÉƼÁå¤ UÀ¼ÉÑ GzÁÌA xÉA¨É
zÉƼÁå ªÀÄÄPÁè å£ï vÀÄf ªÉÆwð
PÁ¼ÁÓAvï UÀ½Ñ gÀPÁÛ gÀhÄgï w...
¢Ã¸ï vÉÆ RArvï AiÉÄvÀ¯ÉÆ
ºÁvÁAvï ºÁvï
ªÉÄÃmÁ ªÉÄÃmÁPï ¸ÁAUÁvÁ ZÀ®Û¯ÉÆ
£ÀíAiÀiï vÀgï ªÀÄíeÁå AiÀiÁzÉZÁå DAUÁÚAvï
vÀÄeÁå ªÉÄÃmÁPï ªÀÄíeÉ ªÉÄÃmï ªÉļÉƪïß
zsÀ£ïå eÁvÀ¯ÉÆA ......
 
 
 
C¤¯ï £ÀeÉævï ¨ÉÊAzÉÆgï..¸ÉàÊ£ï
Edited & Published By Konkanifriends.com Team

Other Last 10 Contributions of Anil Nazareth to KonkaniFriends.com
  Rajakaran
  Gulfagaranche Kalvaley
  Gloria Gavieam
  Kalem Mazar
  Kantea Gulob
  Tharnea Kudinchi Hununi Bhognam
  Sukullo Ruk
  Askath Kaliz Laletha Thuka
 More contributions from Anil Nazareth
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Jinea Maet":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code