Catherine D'Mello
Starter Cheese Balls
Posted On: 16/11/2011 01:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
¸ÁÖlgï aÃeï ¨ÉƯïì
eÁAiÀiï ¥ÀqÉÆÑ å ªÀ¸ÀÄÛ:
zÉÆãï PÀ¥ÁàA ±ÉAiÉÆ PÉ°è aÃeï, KPï PÁå¦ìPÀªÀiï ¨ÁjÃPï PÀÄqÉÌ PÀgï. KPï PÁågÉmï ¨ÁjÃPï ±ÉAiÀiÁA§j PÀgï. KPï ZÁíAiÉÄ PÀįÉgï «ÄjAiÀiÁA ¦mÉÆ, gÀÄa ¥sÀæªÀiÁuÉA «Æmï, wÃ£ï ªÉÄeÁ PÀįÉgÁA PÉÆgïߥsÁègï, KPï PÀ¥ï ¨Éæqï PÀgÀªÀiïì, zÉÆãï PÀ¥ÁàA vÉïï, KPï ZÁíAiÉÄ PÀįÉgï NgÉUÁ£ÉÆ (¸ÀÄ¥Àgï ªÀiÁPÉðnAvï ªÉļÁÛ).
 
vÀAiÀiÁgï PÀjÑ jÃvï:
JPÁ ¨ÉÆïÁAvï aÃeï, PÁå¦ìPÀªÀiï, PÁågÉmï,  «ÄjAiÀiÁA ¦mÉÆ WÁ¯ïß ºÀ¼ÀÆ ¨sÀjì. G¥ÁæAvï gÀÄa ¥sÀæªÀiÁuÉA «Æmï, PÉÆgïߥsÁègï WÁ¯ïß ¥ÀgÀvï ºÀ¼ÀÆ ªÀAiÀiïæ-¥ÀAzÁ PÀgïß, ºÀ¼ÁÛZÉ UÀÄ¼É PÀgïß, ¨ÉæqïØ PÀgÀªÀiÁìAvï ¯ÉƼÀªïß ¸À¼Àì¼Áå vÉïÁAvï  ¨sÁeï. (vÉïï vÁ¥Áè å G¥ÁæAvï GeÉÆ GuÉÆ PÀgï. UÀÄ¼É ¨ÁAzsÁÛ£Á ZÀqï zsÁA©£ÁPÁ. «Æmï ¨sÀjì; QvÁåPï, aÃeÁAvï «Æmï D¸ÁÛ.) eɪÁÚ ¥ÀAiÉÄèA SÁAªïÌ ¢. ¨sÀÄUÁåðAPï n¦ü£ÁPï SÁAªïÌ ¢¯Áågï, wA KPÀݪÀiï RıÁ° eÁvÉ°A.
 
«. ¸ÀÆ.: NgÉUÁ£ÉÆ ªÉļÁ£ÁvÁè ågï PÉêÀ¯ï «ÄjAiÀiÁA ¦mÉÆ, xÉÆrA ¥ÀŢãÁ ¥Á£ÁA, ZÁågï-¥ÁAZï vÀĽìaA ¥Á£ÁA KPÀݪÀiï ¨ÁjÃPï PÉÆZÉÆgï PÀgïß WÁ¯Áågï¬Æ, ¥ÀªÀÄð¼Á£ï gÀÆZï ¯ÁUÁÛ.
 

 
PÉxÀj£ï r'ªÉįÉÆè (¨ÁgÉmÉÆÖ), ¨ÉÊAzÀÆgï.
Edited & Published By Henry D' Paula

Other Last 10 Contributions of Catherine D'Mello to KonkaniFriends.com
  Custard Kheer
  Rashmi Kabab
  Beepachem Bafat
  Anas-Cabbage Salad
  Fruits,Tutti, Frutti Custard Fruit Salad
  Cream Caramel Pudding
  Pork Ribs Barbecue
  Chicken Vegetable Pasta
  Maslemchem Petisam
  Murg Thava
 More contributions from Catherine D'Mello
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Starter Cheese Balls":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.121
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code