Hillary Cardoza
Aunty
Posted On: 18/12/2011 01:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
CAn
zsÀĪÉPï PÁeÁgï D¸Á ªÀÄíuÉÆ£ï
vÀPÉègï D¹è gÁmÁªÀ¼ï;
GuÁågï E¯ÉèA ¨sÁAUÁgï PÀgÀªïß
ºÁqÀÄAPï ªÉvÁA PÉÆqÁå¼ï!
 
ºÁvÁAvï KPï ¨ÉÃUï Wɪïß
ªÉVA-ªÉVA zsÁAªÉÇèA;
AiÉÄvÀZï §¸ïì DªÉÆìgÁ£ï
§¸Áì ©üvÀgï ZÀqÉÆèA!
 
¹ngï §¸ÉÆAPï ¸ÁzsïåZï £Á
¨sÀgÁèåvï ¥ÀÅgÁ ¹n;
G¨sÉÆ gÁªÉÇ£ï ºÁAªï D¸ÁÛ£Á
G®AªïÌ ¯ÁVè KPï CAn!
 
ªÀiÁªÀiÁ, vÀÄPÁ ªÀ¼ÁÌvÁAªï
vÀÄf AiÉÄeÁä£ï PÀd£ï ªÀÄíf;
vÀÄeÉA ¨ÉÃUï WÉvÁA ºÁAªï
ªÀiÁíPÁ ©üªÀÄðvï ¢¹è vÀÄf!
 
CAn E°è ¸ÀÄAzÀgï D¸ï°è
¥À¼Éªïß ¨ÉÃUï ºÁªÉA ¢¯ÉA;
§¸Áì ©üvÀgï duÁA¤ WÀĸÉÆ£ï
PÉÆÃuï RAAiÀiï ªÀÄíuï ¢¸Á£Á eÁ¯ÉA!
 
Dmï ¸ÉÆÖÃ¥ï GvÀgÁÛ£Á
ªÀiÁíPÁ CAnZÉÆ GUÁظï DAiÉÆè
CAn ¸À²ð£ï AiÉÄvÁ¸ÁÛ£Á
DPÁAvï eÁ¯ÉÆ ªÀÄíeÉÆ PÀ¸ÉÆè?
 
CAn ¹ngï ¢¸Á£Á eÁ°
zÉAªÉÇ£ï CAn UɯÁå;
¨ÉÃUï ¢Ãªïß ¥sÀfAvï PÀ¹è?
ªÁmï ¢¹è£Á ªÀiÁíPÁ ªÀÄÄTè!
 
vÀQè ªÀÄíf WÀÄAªÉÇ£ï DvÁA
¸ÀA¸Ágï WÀÄAªÁÛ ¢¸ÉÆè;
¸ÀvïZï ¸ÁAUÁÛA vÁå ¨ÉÃUÁAvï
¥À£Áß¸ï ºÁdgï D¸ÉÆè!
»®j PÁqÉÆðeÁ, ¥Á®qÁÌ
Edited & Published By Henry D' Paula

Other Last 10 Contributions of Hillary Cardoza to KonkaniFriends.com
  Bokdi Mhaka Naka
  Kuxieak Adkal Karxi Uprant Zaroor Radxi
  Bhangaracho Navro
  Goda Melanth Kodachi Pida
  Marnachi Bhiranth
  Kazara Pailem Samzon Phaley
  Achar Karcho Apradh
  Sobhai
  Dhuvek Ek Sairik
  Tailor
 More contributions from Hillary Cardoza
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Aunty":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code