Praveen Tauro
Hanv Axelom
Posted On: 20/12/2011 18:45 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
ºÁAªï C±É¯ÉÆ
ºÁAªï C±É¯ÉÆ ,
vÀÄPÁ ªÉļÁÑPï
UÁAªÁPï ¥ÁªÉÇè,
vÀÄA ªÉļÉÛ¯ÉAAiÀiï ªÀÄļÁî å C±É£ï.,
eÁ¬ÄÛ «Ä¸ÁA ¨sÉl¬Äè, £ÉƪɣÁA PÉ°A.
xÀAAiÀiï vÀj ¢²ÖPï ¥ÀqÉÛ¯ÉAAiÀiï ªÀļÁî å JPÀZï C±É£ï
vÀÄPÁ ¸ÉÆzÀÄ£ï UÀ¯Áè å, eóÁvÁæ¤A ¨ÉÆAªÉÇè,
vÀÄA ªÉļÉî£ÁAAiÀiï,
ºÁAªï ¤gÁ¸ÉÆè
ºÁAªï C±É¯ÉÆ,
¥Án ªÉZÁPï,
C±Á ¸ÁArè vÀÄPÁ ªÉļÁÑPï,
vÀjÃ
CPÉæÃPï vÀÄA ªÀÄPÁ ªÉļÉîAAiÀiï,
¥Án ªÉZÁ CzÁè å ¢¸Á,
£ÁAiÀiÁÛ å ¸ÀAV ¥ÁmÁè å ¹ngï,
vÁå ¹n §¸Áìgï.,
ªÀÄPÁ ¥À¼Éªïß eóÁ¯ÉAAiÀiï
vÀÄA PÁ®Ä§Ä¯ÉA
C¤A C¨Éî,
ºÁAªï C±É¯ÉÆ,
vÀÄPÁ «¸ÁZÁðPï, C¤A,
JPï £À« ft ¸ÀÄgÀÄ PÀZÁðPï,.¥Àæ«Ãuï vÁªÉÇæ eÉ.J. (PÀįÉêÃPÀgï) zÀĨÁAiÀiï
Edited & Published By Konkanifriends.com Team

Other Last 10 Contributions of Praveen Tauro to KonkaniFriends.com
  Mhajem Vareatarum Thalak Pavlemna
  Mhajea Gavanth
  Hanv Axiealom
  Mhajem Varieatharum Thalak Pavlemna
  Mobile
  Adlim Sobhanam - Aichi Fashionam
  Sanman
  Eksurpon
  Parath Ailem Nathal
  Sanman
 More contributions from Praveen Tauro
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Hanv Axelom":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.205
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code