Catherine D'mello
Murg Thava
Posted On: 20/12/2011 18:45 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
ªÀÄÆgïÎ vÀªÁ
eÁAiÀiï ¥ÀqÉÆÑ å ªÀ¸ÀÄÛ:
KPï Q¯ÉÆ PÀÄAPÁØZÉA ºÁqÁA «AUÀqï PɯÉèA ªÀiÁ¸ï. zÉÆãï PÀ¥ÁàA zsÀAAiÀiï, zÉÆãï ZÁíAiÉÄ PÀįÉgÁA UÀgÀªÀiï ªÀĸÁ¯ÉÆ, ZÁågï ªÉÄeÁ PÀįÉgÁA D¯Áå-¯ÉƹÚZÉA ¥ÉøïÖ, ¸À vÀ£Áåð «ÄgÁìAUÉZÉA ¥ÉøïÖ, CzsÉðA PÀ¥ï PÁdĨÉÆAiÀiÁAZÉA ¥ÉøïÖ, ZÁågï ªÉÄeÁ PÀįÉgÁA vÉïï, ZÁågï PÁå¦ìPÀªÀiï (¹ªÀiÁè «ÄgÁìAUÉÆ), ZÁågï mÉƪÉÄmÉ, ZÁågï ¦AiÀiÁªï, PÁ¯ÉÝA PÀ¥ï ¨sÁeï¯ÉÆè å PÁdÄ, gÀÄa ¥sÀæªÀiÁuÉA «mï.
 
vÀAiÀiÁgï PÀjÑ jÃvï:
zsÀAAiÀiï ZÁ½ßAvï WÁ¯ïß GzÁPï ¥ÁUÁîªïß, ¨ÉÆïÁAvï ªÉÇÃvï. PÁå¦ìPÀªÀiï, mÉƪÉÄmÉ ªÀíqï PÀÄqÉÌ PÀgï. ¦AiÀiÁªï jAUÁ§j PÁvÀgï. ¨ÉÆïÁAvï zsÀAAiÀiï, D¯Áå-¯ÉƹÚZÉA ¥ÉøïÖ, «ÄgÁìAUÉZÉA ¥ÉøïÖ, PÁdÄ ¥ÉøïÖ, UÀgÀªÀiï ªÀĸÁ¯ÉÆ, vÉïï, gÀÄa  ¥sÀæªÀiÁuÉA «mï ¨sÀgÀÄì£ï, aPÀ£ÁZÉ PÀÄqÉÌ WÁ¯ïß, ªÀAiÀiïæ-¥ÀAzÁ PÀgïß zÉÆÃ£ï ªÀgÁA zÀªÀgï.
 
vÀªÉÇ vÁ¥Áè å G¥ÁæAvï ¥ÁAZï ªÉÄeÁ PÀįÉgÁA vÉÃ¯ï ªÉÇÃvï. vÉïï vÁ¥Áè å G¥ÁæAvï PÁå¦ìPÀªÀiï, mÉƪÉÄmÉ, ¦AiÀiÁªï WÁ¯ïß JPÁ «Ä£ÀÄmÁ£ï ªÀiÁåj£Émï aPÀ£ï ªÉÇÃvï D¤ §gÉA ZÁ¼ïß ªÀAiÀiïæ-¥ÀAzÁ PÀgï. ¯Áí£ï GeÁågï zsÁA¥ÀÄ£ï ²dAiÀiï. WÀrAiÉÄ-WÀrAiÉÄ ZÁ¼ï. aPÀ£ï ªÉÆÃªï ¥ÀqÉÆ£ï, vÁA¨Éê eÁªïß GzÁPï ¸ÀÄPÉÆ£ï AiÉÄvÁ£Á ¨sÀÄAAiÀiï zÀªÀgï. GvÀ¼ï r±ÁêAvï UÀgÀªÀiï-UÀgÀªÀiï ªÀiÁAqï. ¨sÁeï¯Éè PÁdÄ ªÀAiÀiïæ ±ÉuÁAiÀiï.


PÉxÀj£ï r'ªÉįÉÆè (¨ÁgÉmÉÆÖ), ¨ÉÊAzÀÆgï.
Edited & Published By Henry D' Paula

Other Last 10 Contributions of Catherine D'mello to KonkaniFriends.com
  Custard Kheer
  Rashmi Kabab
  Beepachem Bafat
  Anas-Cabbage Salad
  Fruits,Tutti, Frutti Custard Fruit Salad
  Cream Caramel Pudding
  Pork Ribs Barbecue
  Chicken Vegetable Pasta
  Maslemchem Petisam
  Starter Cheese Balls
 More contributions from Catherine D'mello
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Murg Thava":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.157
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code