Yeshwanth D.S
Jivit
Posted On: 21/12/2011 01:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
fëvï

GeÁéqï ¥sÁAPÉÆè vÀj
ªÁmï ¢¹è£Á;

¥Áªïì ªÉÇvÉÆè vÀj

zsÀgïÚ ©üfè£Á;

ªÁgÉA-ªÁzÁ¼ï GmÉèA vÀj

G¨sÉÆ£ï UɯÉÆA£Á;

¸ÀÄPÉÚA UÁAiÉÄèA vÀj

vÁ¼ÉÆ DAiÀiÁ̯ÉÆ£Á;

¥sÀůÁA-¥sÀ¼ÁA ¦QèA vÀj

gÀÆZï vÁa ZÁQè£Á;

¸ÁAUÁvï ªÉļÉÆî vÀj

fëvï ¸ÉƨsÉèA£Á!

 

 

AiÀıÀªÀAvï r. J¸ï., ±ÀQÛ£ÀUÀgï
Edited & Published By Henry D' Paula

Other Last 10 Contributions of Yeshwanth D.S to KonkaniFriends.com
  Bhognnam No 352-356
  Bhognnam No 347-351
  Bhognnam No 342-346
  Bhognnam 309-314
  Tuvem Sandlaim Mhaka
  Bhognnam 283-289
  Bhognnam-224-226
  Chintnam
  Kud Thi Urlina
  Dis Raath Udetha
 More contributions from Yeshwanth D.S
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Jivit":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code