David D'silva
Emmanuel - Dev Amchea Sangatha
Posted On: 22/12/2011 05:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
EªÀiÁä£ÀĪɯï - zÉêï DªÉÄÑ ¸ÁAUÁvÁ 
EªÀiÁä£ÀĪɯï DªÉÆÑ ¸ÉÆ«Ä DªÉÄÑ ¸ÁAUÁvÁ D¸Á,
EªÀiÁä£ÀĪɯï DªÉÆÑ eÉdÄ DªÉÄÑ ªÀÄzsÉAZïÑ D¸Á,
EªÀiÁä£ÀĪɯï DªÀiÁÌA ªÉļÉÆAPï ªÀÄAiÉÄð GzÀjA DAiÀiÁè,
EªÀiÁä£ÀÄªÉ¯ï §gÉA £ÀvÁ¯ï DªÀiÁÌA ºÁqÀÄ£ï DAiÀiÁèA.
 
SÁ¯ÉÛ eÁAiÀiÁ ¨sÉÆ¼É eÁAiÀiÁ, zɪÁPï zÉPÉÑ zÉÆ¼É eÁAiÀiÁ,
§j² ZÁ¯ï ¸ÁzsÉA f«vï fAiÉĪïß ¸ÀªÁðAPï ¯ÁVA eÁAiÀiÁ,
EªÀiÁä£ÀĪɯï DªÉÆÑ ¸ÉÆ«Ä ªÀÄAiÉÄð GzÀjA d¯Áä¯Á
EªÀiÁä£ÀĪɯï DªÉÆÑ ¸ÉÆ«Ä eÉdÄ SÁAzÁgï SɼÁ¯Á.
 
¨sÁV f«vï ¸ÀÄT PÀÄmÁªÀiï ¨sÁAzÀÄAPï eÉdÄ£ï G¯ÉÆ ¢¯Á,
ªÀÄAiÉÄð D¤ dÄeÉ ¸ÀAVA UÉƪÁðA SÁAªÉÚgï ¤zÉƯÁ,
±ÁAwZÉÆ gÁAiÀiï gÁAiÀiÁAZÉÆ gÁAiÀiï DªÀiÁÑ å ªÉÆUÁ£ï SÁ¯ÉÆÛ eÁ¯Á.
¯Áí£ÁA ªÀíqÁAPï ¤gÁzsÁgÁåAPï ªÉÆUÁ£ï ªÉļÉÆAPï vÉÆ ¯Áí£ï eÁ¯Á.
 
£ÀªÉÆ £ÀªÉÆ ¸ÀUÁð gÁAiÀiÁ, £ÀªÉÆ vÀÄPÁ eÉdÄ gÁAiÀiÁ,
£ÀvÁ¯ÁAZÁå gÁwA GmÉÆ£ï DAiÀiÁè ¸ÉÆ«ÄAiÀiÁPï £ÀªÀiÁ£ï UÁAiÀiÁ,
¨sÁV £ÀvÁ¯ï ¸ÀÄT £ÀvÁ¯ï vÁuÉA DªÀiÁÌA ¥sÁªÉÇ PɯÁA,
¸ÀªÀiÁzsÁ£É£ï fAiÉÄAªïÌ eÉdÄ£ï DªÀiÁÌA ¸ÀªÁðAPï G¯ÉÆ ¢¯Á.


qÉëqï r¹¯Áé, §æºÁäªÀgï

Edited & Published By Konkanifriends.com Team

Other Last 10 Contributions of David D'silva to KonkaniFriends.com
  Hanv Thumchiea Sangata Sadamkal Astalom
  Mog Mhalliear Kitem?
  2009
  Jivithachiea Margar
  Monxeapon Me-la Somiea
 More contributions from David D'silva
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Emmanuel - Dev Amchea Sangatha":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code