Lolita Crasta
Kokkisam
Posted On: 23/12/2011 01:15 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
PÉÆQ̸ÁA
eÁAiÀiï ¥ÀqÉÆÑ å ªÀ¸ÀÄÛ:
1 PÀ¥ï ¸ÀÄgÀAiÀiï vÁAzÀļï (DzÉè gÁwPï ©üdvï WÁ¯ÉÆÑ), 1/2 PÀ¥ï ªÉÄÊzÁ, E¯ÉèA «ÄÃmï, 2 vÁAwAiÀiÁA, 1/2 PÀ¥ï ¸ÁPÀgï, 1 PÀ¥ï £Á¯Áð gÉÆøï, E¯ÉÆè K¼ÁAZÉÆ ¦mÉÆ.
 
PÀað jÃvï:
£Á¯ÁðZÁå gÉƸÁAvï vÁAzÀÄ¼ï ªÁlÄ£ï, vÁPÁ ¸ÁPÀgï, «ÄÃmï, K¼ÁAZÉÆ ¦mÉÆ, vÁAwAiÀiÁA, G¥ÁæAvï ªÉÄÊzÁ WÁ¯ïß §gÉA ¨sÀ¸ÉÆðAZÉA. £ÀAvÀgï vÉïï vÁ¥Àªïß vÁAvÀÄA PÉÆQ̸ÁAa CaÑ zÀªÀ£ïð G¥ÁæAvï ¦mÁAvï §ÄqÀªïß vɯÁAvï zÀªÀZÉðA. G¥ÁæAvï ¸ÀÄlªïß ¨sÁdÄ£ï PÁqÉÑA. ¥ÀÆgÁ ¦Ãmï SÁ° eÁvÁ¸Àgï ¨sÁdÄ£ï PÁqï.
 
¯ÉÆ°mÁ PÁæ¸ÁÛ
Edited & Published By Konkanifriends.com Team

Other Last 10 Contributions of Lolita Crasta to KonkaniFriends.com
  Cabbage Pathrode
  Kelmbea Kholeant Ube Masli
  Peanut Brownies
  Pannir Mushroom Burji
  Peanut Brownies
  Sambhar
  Sweet and Spicy Prawns
  Cauliflower Manchurian
  Idly Upma
  Thil Ghaln Palak Potato
 More contributions from Lolita Crasta
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Kokkisam":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.110
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code