JCB- Mangalore
Kristhachea Zalma Disa
Posted On: 24/12/2011 02:00 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
Qæ¸ÁÛZÁå d¯Á䢸Á
¨sÀqÉé zɪÁZÉ DAiÉÄè ¸ÀA¸ÁgÁPï
eÉdÄZÁå ºÁå d¯Áä ¢¸Á
¥Àdð½ÑA £ÉPÉvÁæA vÁå ¸ÀUÁð¥ÀæPÁ±Á£ï,
UÁAiÀiÁÛvï Qæ¸ÁÛZÁå d¯Á䢸Á.
 
CZÀAiÀiÁðAZÉ, ©ügÁAwZÉA aAvÀ¥ï
¨sÀ¯ÉðA ªÁgÁågï ¸ÀUÁî å ¢±É£ï
C¸ÁzsÁgÀuï QvÉAV eÁAªÉÑA ¸ÀÆZÀ£ï
¥ÁZÁ¯ÉðA ¸ÀUÁî å ¸ÀA¸ÁgÁgï
 
ºÉÆ CzÀÄâvï ¢Ã¸ï Qæ¸Àä¸ÁZÉÆ
d¯Áä¢Ã¸ï DªÀiÁÑ å ¸ÉÆqÀéuÁÝgÁZÉÆ
ºÁå «±ÉÃ¸ï ¢¸Á zɪÁ£ï ¢¯ÉÆ DªÁ̸ï
¸ÀUïð D¤ ¸ÀA¸Ágï KPï eÁAªÁÑ åPï
 
D«Ä ¹éÃPÁgï PÀAiÀiÁðA zɪÁa ªÉÆUÁa PÁtÂPï
eÁªïß ºÉÆ ¨sÁUɪÀAvï ¢Ã¸ï
ºÁå ¢¸Á UÁAiÀiÁÛvï ªÀÄíAiÀiÁä, ¥À«vïæ ¨sÀqÉé
¸ÀUÁð ¸ÀA¸ÁgÁgï D¤ DªÀiÁÑ å PÁ¼ÁÓ ©qÁgÁgï
 
 
eÉ.¹.© ªÀÄAUÀÄîgï
Edited & Published By Konkanifriends.com Team

Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Kristhachea Zalma Disa":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code