Dimple Fernandes
Vel Melliear
Posted On: 07/01/2012 02:00 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
ªÉÃ¼ï ªÉļÁî ågï...
ªÉÃ¼ï ªÉļÉÆî eÁ¯Áågï
ªÀÄíeÉ vÉ«êA £ÀzÀgï WÀÄAªÁØAiÀiï
QvÉÆè ªÉÆÃUï gÀhļÀÌvÁ ºÁå zÉƼÁåA¤
WÀr¨sÀgï ¢±ÁÖAiÀiï
 
ªÀÄífA VvÁA DdÆ£ï CzsÀÄjA
vÀÄeÁå ªÉÆUÁ«uÉA
vÀÄfA GvÁæA PÀªÀ£ï eÁªïß DAiÉÆÌAPï
fêï KPï PÀ£ï𠧸Áè åA
WÀr¨sÀgï ªÀÄíeɯÁVA vÉAPÀÄ£ï §¸ï
ºÀ¼ÁéAiÉÄ£ï KPï VÃvï WÀÄtÄÎuÉÆ£ï ªÀZï
ªÉÃ¼ï ªÉļÉÆî eÁ¯Áågï....
 
ZÀ¯ÉÆ£ï ZÀ¯ÉÆ£ï xÀPï°èA ¥ÀAiÀiÁÚj ºÁAªï
UÀ¼ÉÆ ªÀÄíeÉÆ ¸ÀÄPÉÆ£ï UɯÉÆ
G¸Áé¸ï ¸ÀAiÀiïÛ ¨ÁAzÁà¸Áè
WÀr¨sÀgï xÁA¨ÉÆ£ï
GzÁÌZÉ zÉÆãï xÉA¨É
ªÉÇAmÁ¸À²ðA UÀ¼Àªïß ªÀZï
ªÉÃ¼ï ªÉļÉÆî eÁ¯Áågï....
 
¥ÀÄ£Ééa gÁvï ZÁAzÉßA ¥sÁAPÁèA
¥ÀÆuï ªÀÄíeÉA ªÀÄ£ï PÁ¼ÉÆPï ¨sÀÄAAiÀiÁgï
D¥Áè å ªÉÆUÁ ¢ªÉÇÖuÉ£ï
ªÀÄíeÉA PÁ½eï ¨sÀ£ïð ªÀZï
ªÀÄíeÉ ©üvÀgï AiÉÄêïß ªÀZï
KPï GvÀgï ¸ÁAUÉÆ£ï ªÀZï
ªÉÃ¼ï ªÉļÉÆî eÁ¯Áågï...
 
 
rA¥À¯ï ¥sÉ£ÁðAr¸ï, ªÀÄAUÀÄîgï
Edited & Published By Konkanifriends.com Team

Other Last 10 Contributions of Dimple Fernandes to KonkaniFriends.com
  Reality Show Anim Bhurgim
  Vel Melliear
  Kalza Dhavle Bhar
  Ami Swatantr Uronvk Saktelieanv?
  Salvanechiea Andhkaranth Bharvaxieachi Jik
 More contributions from Dimple Fernandes
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Vel Melliear":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code