Maxim Lobo
Hanv Zathana
Posted On: 09/01/2012 02:00 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
ºÁAªï eÁvÁ£Á...
ºÁAªï gÀqÉÆèA
¸ÀA§AzsÁ UÁAZï, ªÀiÁ£ÁZÉÆ ¯ÉÆAZï
ºÁå vÁªÁðgï ZÀªÀÄÌ£Á PÉ¢AZï
 
ºÁAªï PÀqÉÆèA
ªÉÆUÁ H¨ï, ¸ÀA¥ÀPïð Rƨï
ºÁå ¸ÀUÁðgï D«Ñvï zÁ¨ï
 
ºÁAªï ¦UÁî¯ÉÆA
ªÉVî ¸ÀA¸ÀÌøw §¥sÁð ¥ÀæPÀÈw
ºÁå UÁAªÁgï ¨sɵÁÖA«Ñ DPÀÈw
 
ºÁAªï ±ÉªÀÖ¯ÉÆA
¥ÀzÉé ºÀÄPÀĪÀiï, SÉAqÁà dPÀªÀiï
ºÁAZÁå RĸÁÛgï ªÉļÁÛ gÀRªÀiï
 
ºÁAªï ¸À¯ÉÆðA
CPÀÌ¯ï ¥ÀºÀgÉÆ, PÁ¼ÁÓ »±ÁgÉÆ
ºÉ ªÉĽAvï ªÉǪÉÆÛ GzÁgÉÆ
 
vÉ£ÁßA gÉhÆA¥ÀAiÀiï ªÀiÁ£ïð
¥ÁPÁmÁåA¤ DgÁªïß
DAUÉÆmÁåA¤ UÀÄmÁèªïß
vÁuÉ ªÉÆÃUïZï ¯ÁAiÀiÁÛA
ºÁAªï fêï eÁ¯ÉÆA
 
ªÉÄAzÁéAvï «Ãeï ZÀ°ð
PÁ¼ÁÓAvï H¨ï ¨sÀ°ð
ºÁAªï ºÁAªï eÁ¯ÉÆA
DvÁA GvÁæA zsÁgï
¢¶Ö SÁgï
CAvÀgï ¯Áígï
ºÀªÁå¨sÁgï
ªÀiÁíPÁ ºÁgÀAªïÌ ¸ÀPÁ£Á
ºÁAªï ºÁAªï eÁ¯ÁA!
 
 
 
ªÀiÁåQìªÀiï ¯ÉÆèÉÆ
Edited & Published By Konkanifriends.com Team

Other Last 10 Contributions of Maxim Lobo to KonkaniFriends.com
  Mendhu
  Hanv Zathana
  Hanv
  Chukari
  Jieanvk Sod
  Dhorey
 More contributions from Maxim Lobo
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Hanv Zathana":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.205
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code