Catherine D'mello
Maslemchem Petisam
Posted On: 08/01/2012 02:00 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
ªÀiÁ¸ÉîaA ¥Én¸ÁA
eÁAiÀiï ¥ÀqÉÆÑ÷å ªÀ¸ÀÄÛ:
zsÁ PÁ¥ÁA E¸ÉÆuÁåa ªÀiÁ¹î zsÀÄAªïß CzsÉðA  ZÁíAiÉÄ PÀįÉgï ºÀ½Ý ¦mÉÆ, E¯ÉèA «Æmï ¨sÀgÀÄì£ï, E¯Áèå GzÁÌAvï ªÀiÁ¹î GPÀqïß PÁAmÉ «AUÀqï PÀgï. zÉÆÃ£ï ªÀíqï ¦AiÀiÁªï, ZÁågï vÀ£ÉÆåð «ÄgÁìAUÉÆ, KPï PÀ¥ï PÀ¤ágÉ ¨sÁf, KPï EAZï D¯ÉA, ¥ÁAZï ¯ÉÆ¹Ú ¨ÉÆAiÉÆ ¨ÁjÃPï PÉÆZÉÆgï PÀgï.
 
KPï ªÉÄeÁ PÀįÉgï ªÀiÁ¸ÁZÉÆ ¦mÉÆ, KPï ZÁíAiÉÄ PÀįÉgï UÀgÀªÀiï ªÀĸÁ¯ÉÆ, CzsÉðA ZÁíAiÉÄ PÀįÉgï «ÄjAiÀiÁA ¦mÉÆ GPÀqÁÑ÷å ªÀiÁ¸ÉîPï WÁ¯ïß §gÉA ¨sÀjê.
 
vÁAiÀiÁgï PÀað jÃvï:
PÁ¬ÄèAvï KPï ªÉÄeÁ PÀįÉgï vÉïï vÁ¥Áèå G¥ÁæAvï ¨sÀgÁì¥ï PÁ¬ÄèAvï WÁ¯ïß zÉÆÃ£ï «Ä£ÀÄmÁA ¥ÀjÛ. JPÁ °A¨ÁåZÉÆ gÉÆøï WÁ¯ïß, «Æmï ¨sÀgÀÄì£ï, ¨sÀgÁì¥ï ªÀAiÀiïæ-¥ÀAzÁ PÀgïß ¨sÀÄAAiÀiï zÀªÀgï.
 
ZÁågï §mÁmÉ §gÉà GPÀqïß UÀgÀªÀiï D¸ÁÛ£Á, «Æmï D¤ CzsÉðA ZÁíAiÉÄ PÀįÉgï «ÄgÁìAUÉ ¦mÉÆ ¨sÀgÀÄì£ï, §gÉA ªÉÆüïß zÀªÀgï.
 
zÉÆãï vÁAwAiÀiÁA, a«ÄÖ¨sÀgï «Æmï, E¯ÉÆè «ÄjAiÀiÁA ¦mÉÆ ¨sÀgÀÄì£ï §gÉA ªÀiÁgï. KPï PÀ¥ï ¨ÉæqïPÀgÀªÀiïì xÁ°AiÉÄgï ¥ÁvÁîAiÀiï.
 
PÁ¬ÄèAvï KPï PÀ¥ï vÉïï vÁ¥Áèå G¥ÁæAvï §mÁmÁåZÉÆ ºÀ¼ÁÛZÉÆ UÀļÉÆ vÀ¼ÁívÁgï¥ÁvÁîAiÀiï. vÁZÉ ©üvÀgï ªÀiÁ¸ÉîZÉA ¨sÀgÁì¥ï zÀªÀgï. ºÀ¼ÀÆ ¥Én¸Á DPÁgÁgï §Azsï PÀgï. JPÉÃPï ¥Én¸ï vÁAwAiÀiÁAvï §ÄqÀªïß, ¨ÉæqÁØAvï ¯ÉƼÀªïß vÁ¥ï¯Áèå vÉïÁAvï ¸ÉÆqï. KPï ¥Á«ÖA wÃ£ï ªÀ ZÁågï ¥Én¸ÁA zÉÆãï¬Æ PÀIJA¤ ¨sÁdÄ£ï ¥ÉÃ¥ÀgÁAvï PÁqï.

xÉÆqÁå «Ä£ÀÄmÁA G¥ÁæAvï UÀgÀªÀiï D¸ÁÛ£Á ¨ÉƲAiÉÄAvï ªÀiÁAqÀÄ£ï ªÉÄeÁgï zÀªÀgï.
 
 

 
PÉxÀj£ï r'ªÉįÉÆè (¨ÁgÉmÉÆÖ), ¨ÉÊAzÀÆgï.
 
Edited & Published By Henry D' Paula

Other Last 10 Contributions of Catherine D'mello to KonkaniFriends.com
  Custard Kheer
  Rashmi Kabab
  Beepachem Bafat
  Anas-Cabbage Salad
  Fruits,Tutti, Frutti Custard Fruit Salad
  Cream Caramel Pudding
  Pork Ribs Barbecue
  Chicken Vegetable Pasta
  Murg Thava
  Starter Cheese Balls
 More contributions from Catherine D'mello
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Maslemchem Petisam":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.157
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code