Anil Nazareth
Gloria Gavieam
Posted On: 24/12/2011 02:20 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive

UÉÆèjAiÀiÁ UÁAªÁåA

¸ÀÄAiÉÆð vÉÆ ªÀiÁAiÀiÁUï eÁ¯Á
¥ÀæxÉégï PÁ¼ÉÆPï AiÉĪïß ¨sÀ¸Áð¯Á
£ÉPÉvÁæ wà ¥ÀæPÁ¸ÁÛvï
AiÉĪÁÌgï ¢ÃAªïÌ £ÀvÁ¯ÁZÁå ¨Á¼ÁÌPï
 
gÁPÉÆ£ï D¸Á ¸ÀUÉÆîà ¸ÀA¸Ágï
AiÉÄAªÁÑ å vÁå ¨sÁV PÁ¼ÁPï
UÉÆ«îà vÉA UÉÆèjAiÀiÁ UÁAiÀiÁÛvï
d¯ÉÆä£ï AiÉÄAªÁÑ å eÉdÄ ¨Á¼ÁÌPï
 
Gzɪïß DAiÉÆè Qæ¸Àä¸ÁZÉÆ ¢Ã¸ï
¸ÀªÁð £ÁZÉÆA¢vï £ÀvÁ¯ÁZÉÆ £ÁZï
¨sÀÄUÉÆåð vÉÆå ªÁmï gÁPÉÆ£ï D¸Ávï
E£ÁªÀiÁ ºÁqïß AiÉÄÃAªÁÑ å ¸ÁAvï ¤PÉƯÁ¸ÁPï
 
gÁUï ºÀUÉ ªÉƸÉÆgï ¥ÀAiÀiïì eÁA«Ývï
vÀÄl¯ÉÆè å PÀÄmÁäZÁå UÁAZÁå eÉÆqÀÄA¢vï
ªÀiÁAiÀiÁªÉÆUÁ£ï Qæ¸Àä¸ï DZÀ¸ÀÄðA¢vï
PÀĸÁégÁa UÉÆqÁìuï fÃt§gï ZÁPÉÆA¢vï

C¤¯ï ¨ÉÊAzÉÆgï... ¸ÉàÊ£ï
Edited & Published By Konkanifriends.com Team

Other Last 10 Contributions of Anil Nazareth to KonkaniFriends.com
  Rajakaran
  Gulfagaranche Kalvaley
  Jinea Maet
  Kalem Mazar
  Kantea Gulob
  Tharnea Kudinchi Hununi Bhognam
  Sukullo Ruk
  Askath Kaliz Laletha Thuka
 More contributions from Anil Nazareth
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Gloria Gavieam":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code