Anil Nazareth
Gulfagaranche Kalvaley
Posted On: 24/01/2012 10:05 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
UÀ¯ÁáUÁgÁAZÉ PÀ¼Àé¼ÉÃ
gÁxÁªïß DzÉAªïì ªÀiÁUÉÆè
ªÀÄdÄâgï eÁªïß UÁAªï ¸ÁAqÉÆè
zÉƼÁå¤ ¨sÀ¯ÉÆð zÀÄPÁ PÉƼÉÆ
zÀÄPÁ¤ ªÀÄíeÉÆ ©eÁè UÀ¼ÉÆÃ
 
PÁªÀiÁZÁå «gÁªÀiÁgï ªÀiÁíPÁ ªÀÄíeÉÆZï ¨ÁªÉÇîà D¸ÉÆæ
UÀ¼ÁÑ å zÀÄPÁAPï ¨ÉÆmÁ¤ ¥sÀĸÉÆAPï £Á zÀĸÉÆæ
vÉzÁß ªÀiÁAAiÀiï vÀÄeÉÆ GUÁظï AiÉÄvÁ
²A¨ÉÆgÁ ¸ÀªÉÄÃvï UÀ¼À¯Éè zÀÄPï PÁ¥ÁØ ¥Á¯Áé£ï ¥ÀĸÀ¯ÉÆè GUÁظï fªÉÇ eÁvÁ
 
JPÀÄìgÉÆ D¸Á JPÁ PÀÄqÁÌ å PÀÄqÁAvï
ªÉÇuÉÆÛ å ¸ÉÆqÁè ågï xÀAAiÀiï PÉÆtÂà £ÁAvï
zÀÄPɸïÛ AiÀiÁ¢¤ ¥Á±Ágï eÁvÁ gÁvï
zÉÃ±ï ¸ÁAqÀÄ£ï QvÁåPï DAiÉÆè ºÁAªï ¥ÀzÉÃð² eÁvï
 
ªÀiÁAAiÀiï vÀÄA AiÉÄ ªÀÄíeÁå ¯ÁUÁìgï
D¸ÉÆæ ¢Ã ªÀiÁíPÁ vÀÄeÁå G¸ÁÌ ågï
vÀÄeÁå G¸Áé¸ÁZÁå xÀAqï ªÁAiÀiÁð£ï ªÀiÁíPÁ ¤zÀAiÀiï
vÀÄeÁå ºÁvÁ¤ GPÉÆè£ï ªÀiÁíPÁ zÉƯÉÆAiÀiï
 
£Á vÀ±É eÁAªÉÑ£Á
ªÀiÁAAiÀiï vÀÄeÉÆ ¥ÀªÉÆð¼ï ¸ÉªÀÅAPï ªÉļÉÆÑ£Á
PÁ¼ÁÌ å PÀÄqÁ¤ GeÁéqÁa ªÁvï d½Ñ£Á
ªÀiÁAiÀÄ vÀÄf G¨sÀ GªÉÆAªïÌ ªÉÄýѣÁ
 
ªÀÄí¬Ä£ÉÆ ¨sÀgï ¸ÁA¨Á¼ï WÀgÁ zÁqÉÆè
¸ÁAUÁvÁ zÉÆ£ï ªÉÆUÁa GvÁæ
ªÀiÁAAiÀiï ºÁAªï ºÁAUÁ ªÀÄeÉ£ï fAiÉÄvÁ
ªÀiÁAAiÀiï ºÁAªï ºÁAUÁ ªÀÄeÉ£ï fAiÉÄvÁ
 

C¤¯ï ¨ÉÊAzÉÆgï... ¸ÉàÊ£ï
Edited & Published By Konkanifriends.com Team

Other Last 10 Contributions of Anil Nazareth to KonkaniFriends.com
  Rajakaran
  Gloria Gavieam
  Jinea Maet
  Kalem Mazar
  Kantea Gulob
  Tharnea Kudinchi Hununi Bhognam
  Sukullo Ruk
  Askath Kaliz Laletha Thuka
 More contributions from Anil Nazareth
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Gulfagaranche Kalvaley":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.205
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code