Catherine D'mello
Chicken Vegetable Pasta
Posted On: 24/01/2012 10:04 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
aPÀ£ï ªÉfmÉç¯ï ¥Á¸ÁÛ

eÁAiÀiï ¥ÀqÉÆÑ å ªÀ¸ÀÄÛ:
zÉÆãï PÀ¥ÁàA ¨Éæ¸ÁÖZÉ PÀÄqÉÌ zsÀÄAªïß-KPï ZÁíAiÉÄgï PÀįÉgï «ÄjAiÀiÁA ¦mÉÆ, CzsÉðA ZÁíAiÉÄ PÀįÉgï «Æmï ¯Áªïß, zÉÆÃ£ï ªÉÄeÁ  PÀįÉgÁA ¯ÉÆtÂAiÉÄAvï ¸ÀÖgï ¥sÁæAiÀiï PÀgï. zÉÆãï PÀ¥ÁàA GPÀqÉè° zÁAzsÀéAiÀiï ¸ÀÖgï ¥sÁæAiÀiï PÀgï. Dmï mÉƪÉÄmÉ GPÀqïß, ¸Á¯ï PÁqïß, «ÄQëAvï ¥ÀÇåj PÀgï. zÉÆÃ£ï ¦AiÀiÁªï ¨ÁjÃPï PÁvÀgï. zÉÆÃ£ï ªÉÄeÁ PÀįÉgÁA ²PÉÆð, gÀÄa ¥sÀæªÀiÁuÉ «Æmï.
 
ZÁågï ZÁíAiÉÄ PÀįÉgÁA ¯ÉÆt vÁ¥Áèå G¥ÁæAvï ¦AiÀiÁªï WÁ¯ïß E¯ÉèA ªÀAiÀiïæ-¥ÀAzÁ ¥ÀjÛ. G¥ÁæAvï mÉƪÉÄmÉÆ ¥ÀÇåj WÁ¯ï. ²PÉÆð D¤ «Æmï ¨sÀgÀÄì£ï, ¯Áí£ï GeÁågï zÉÆÃ£ï «Ä£ÀÄmÁA ²dAiÀiï. G¥ÁæAvï GeÉÆ §Azsï PÀgï.
 
ªÀíqï ºÁArAiÉÄAvï ªÀÄí¸ÀÄÛ GzÁPï ¸À¼Àì¼Áî å G¥ÁæAvï KPï ¥ÉPÉmï ¥Á¸ÁÛ, «Æmï, zÉÆÃ£ï ªÉÄeÁ PÀįÉgÁA vÉïï WÁ¯ïß, ºÀ¼ïÛ ªÉÆÃªï ¥ÀqÁÛ ªÀÄíuÁ¸Àgï GPÀqïß ZÁ½ßAvï PÁqï D¤ xÀAqï GzÁPï ªÉÇÃvï, G¥ÁæAvï UÁ¼ïß zÀªÀgï. (C¸ÉA PɯÁèå£ï ¥Á¸ÁÛ ¸ÀÄqsÁ¼ï ¸ÀÄmÉA eÁvÁ.) zÉÆÃ£ï ¦AiÀiÁªï ¨ÁjÃPï PÁvÀgï. KPï ªÉÄeÁ PÀįÉgï a°è ¥sÁè åPïì (¸ÀÄPÁ «ÄgÁìAUÉaA ¥ÁvÀ¼ï PÁ¥ÁA), KPï ZÁíAiÉÄ PÀįÉgï NgÉÀUÁ£ÉÆ ¦mÉÆ, ¸Ávï-Dmï ¥ÀŢãÁaA ¥Á£ÁA, zsÁ PÁ¼Áå «ÄjAiÀiÁAZÉÆ ¦mÉÆ (vÁeÁ vÀAiÀiÁgï PÀgï), KPï PÀ¥ï aÃeï D¤ wÃ£ï ªÉÄeÁ PÀįÉgÁA vÉïï.
 
vÀAiÀiÁgï PÀjÑ jÃvï:
ºÁArAiÉÄAvï vÉïï vÁ¥Áèå G¥ÁæAvï ¦AiÀiÁªï WÁ¯ïß ¨sÁdÄ£ï AiÉÄvÁ£Á, mÉƪÉÄmÉÆ ¸ÉÆÃ¸ï ªÉÇÃvï. KPï RvÀÌvÉÆ AiÉÄvÁ£Á aPÀ£ÁZÉ PÀÄqÉÌ, GPÀqÉè° gÁAzsÀéAiÀiï (¸ÀÖgï ¥sÁæAiÀiï PÉ°è) mÉƪÉÄmÉÆ ¸ÉÆøÁAvï ªÉÇÃvï. vÁAvÀÄA NgÉUÁ£ÉÆ, a°è¥sÁè åPïì, ¥ÀŢãÁaA ¥Á£ÁA, «ÄjAiÀiÁA ¦mÉÆ ¨sÀjì D¤ ¯Áí£ï±Áå GeÁågï ¥ÁAZï «Ä£ÀÄmÁA GPÀqï.
 
PÁAaZÁå r±ÁåAvï ¥Á¸ÁÛ PÁqï. vÁZÉ ªÀAiÀiïæ aÃeï ±ÉuÁAiÀiï. ¥ÁAZï «Ä£ÀÄmÁA ¨ÉÃPï PÀgïß ªÉÄeÁgï ªÀiÁAqï. NªÀ£ï £Ávï¯ÁèåA¤ £ÉÆ£ï¹ÖPï ¥sÉãÁAvï ªÉÇvÀÄ£ï, ¯Áí£ï GeÁågï ¥ÁAZï «Ä£ÀÄmÁA zÀªÀgÉåvï.

 

PÉxÀj£ï r'ªÉįÉÆè (¨ÁgÉmÉÆÖ), ¨ÉÊAzÀÆgï.
Edited & Published By Henry D' Paula

Other Last 10 Contributions of Catherine D'mello to KonkaniFriends.com
  Custard Kheer
  Rashmi Kabab
  Beepachem Bafat
  Anas-Cabbage Salad
  Fruits,Tutti, Frutti Custard Fruit Salad
  Cream Caramel Pudding
  Pork Ribs Barbecue
  Maslemchem Petisam
  Murg Thava
  Starter Cheese Balls
 More contributions from Catherine D'mello
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Chicken Vegetable Pasta":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.157
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code