Anil Nazareth
Rajakaran
Posted On: 03/02/2012 01:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
gÁdPÁgÀt
£ÁAªÁPï vÉ gÁdQÃAiÀÄ ªÀÄÄPÉ°
¥ÉÆmÁ¤ ¨sÀÄPɯÉè ¥ÀAiÀiÁê åZÉ ¨sÀÄPÉ°
CzÁvÁðvï ¨sÉÆUÁìuÉà £ÁvÀ¯Éè ¥ÁvÀPï
zÀÄPÁ¼ï zÀĨÁî åAUÉ¯É ¸ÀªÀð£Á±ÁZÉ ±Á¥ï
 
ªÉÇmÁZÁå ¥ÀAiÉÄè ºÀeÁgï ¨sÁ¸ÀAiÀiÁÛvï
WÀgÁ¤ AiÉĪïß ºÁvï eÉÆqÁÛvï
xÉÆqÁå ¦ªÁØ åAPï £ÁPï ¨sÀ£ï𠦪ÀAiÀiÁÛvï
ºÁvÁZÁå ºÉ¨ÉâmÁAvï fPÉÆ£ï AiÉÄvÁvï
 
gÀ¸ÁÛ åZÉÆ ¥sÉÆAqï UÀÄAqÀvïÛ eÁªïß ªÉvÁ
¥À¬Äê¯Áå ¨ÁAAiÀiÁ¤ GzÁPï ªÁíªÀªïß ¯ÉÆÃPï fAiÉÄvÁ
UÁAªÁÑ å UÀÄqÀÄì¯Á¤ GeÉÆ ¢ªÀÅ£ï
gÁdPÁjtÂà D¥Áè å WÀgÁAvï GeÁéqï zÉPÁÛ
 
ºÁAUÁ ªÉÇAAiÀiï GlÄ£ï UÁzÉÆ ZÀvÁð
ºÁå ¤±ÀÄÖgï ¨ÉªÁØ Ö ªÀÄÄPÁgï ¸Àvï ªÉÆvÁð
C¨sÀ¯ï ¹ÛçAiÀiÁAZÉgï ZÀ¯ÁÛ §æ±ÁÖZÁgï
£ÁåAiÀiï zÉëZÉgï vÁAZÉÆ ¸ÀzÁAZÉÆ C¢PÁgï
 
 
 
 
C¤¯ï ¨ÉÊAzÀÄgï ¸ÉàÊ£ï
Edited & Published By Konkanifriends.com Team

Other Last 10 Contributions of Anil Nazareth to KonkaniFriends.com
  Gulfagaranche Kalvaley
  Gloria Gavieam
  Jinea Maet
  Kalem Mazar
  Kantea Gulob
  Tharnea Kudinchi Hununi Bhognam
  Sukullo Ruk
  Askath Kaliz Laletha Thuka
 More contributions from Anil Nazareth
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Rajakaran":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.205
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code