Catherine D'mello
Pork Ribs Barbecue
Posted On: 07/02/2012 20:00 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
¥ÉÇgïÌ jèïì ¨ÁjâPÀÆå (CªÉÄÃjPÁ)
eÁAiÀiï ¥ÀqÉÆÑ å ªÀ¸ÀÄÛ:
KPï Q¯ÉÆ zÀÄPÁæ ªÀiÁ¸ÁZÉÆå ¨ÉÆjAiÉÆ. ¨ÉÆjAiÉÄaA ºÁqÁA «AUÀqï PÀgïß zÉÆÃ£ï ªÉÄeÁ PÀįÉgÁA D¯Áå-¯ÉƹÚZÉA ¥ÉøïÖ, JPÁ °A¨ÁåZÉÆ gÉÆøï, gÀÄa ¥sÀæªÀiÁuÉA «Æmï ¨sÀgÀÄì£ï, KPï ZÁíAiÉÄ PÀįÉgï UÀgÀªÀiï ªÀĸÁ¯ÉÆ ¯Áªïß KPï ªÀgï zÀªÀgï.
 
zÉÆÃ£ï ªÉÄeÁ PÀįÉgÁA a°è¸ÉÆøï, KPï ZÁíAiÉÄ PÀįÉgï «ÄjAiÀiÁA ¦mÉÆ, ZÁågï ªÉÄeÁ PÀįÉgÁA Mgïì¹Ögïì ¸ÉÆøï, ZÁågï ªÉÄeÁ PÀįÉgÁA ²gÉÆÌ, ZÁågï EAZï D¯ÉA ¨ÁjÃPï ²gÉÆ PÀgï. Dmï vÀ£ÉÆåð «ÄgÁìAUÉÆ ¯ÁA¨sï PÁvÀgï. ZÁågï ªÉÄeÁ PÀįÉgÁA PÉÆÃgïߥsÁègï D¤ gÀÄa ¥sÀæªÀiÁuÉA «Æmï.
 
vÀAiÀiÁgï PÀjÑ jÃvï:
zÀÄPÁæ ªÀiÁ¸ÁZÉÆå ¨ÉÆjAiÉÆ zsÀÄAªïß, zÉÆÃ£ï ¨ÉÆmÁA vÉzÉÆå gÀÆAzï ²gÉÆ PÀgï. ªÀiÁ¸ï ¸ÉÆqïß Ggï¯ÉÆèå ¸Àªïð ªÀ¸ÀÄÛ, zÉÆãï PÀįÉgÁA GzÁPï ¨sÀgÀÄì£ï ¸ÉÆøï vÀAiÀiÁgï PÀgï.
 
UÀÆAqï PÁ¬ÄèAvï KPï ªÉÄeÁ PÀįÉgï ¯ÉÆt vÁ¥Áèå G¥ÁæAvï ªÀiÁ¸ï WÁ¯ïß, ¥ÁAZï «Ä£ÀÄmÁA §gÉA ZÁ¼ïß ¨sÁeï. ªÀiÁ¸ÁZÉÆ gÀAUï §zÀ¯Áèå G¥ÁæAvï ªÀiÁ¸ÁZÉA GzÁPï ¸ÀÄPÉÆ£ï AiÉÄvÁ£Á, ªÀAiÀiïæ PÁtÂì¯ÉèA vÀAiÀiÁgï ¸ÉÆÃ¸ï ªÀiÁ¸ÁPï ªÉÇÃvï. ¯Áí£ï GeÁågï ªÀiÁ¸ï ²dAiÀiï. ¸ÉÆÃ¸ï ¸ÀÄPÉÆ£ï AiÉÄvÁ£Á KPï ªÉÄeÁ PÀįÉgï ¨Áæªïß ±ÀÄUÀgï (¸ÁPÀgï) ªÀiÁ¸ÁPï ¨sÀgÀÄì£ï, ªÀAiÀiïæ-¥ÀAzÁ ZÁ¼ïß, ªÀiÁ¸ï ¨sÀÄAAiÀiï zÀªÀgï.
 
eÉAªÁÑ å ¥ÀAiÉÄèA lÆxï¦ÃPï vÉÆ¥ÀÅ£ï ¸ÁÖlgÁ§j SÁAªïÌ ¢.
 
CªÉÄÃjPÁZÉÆ ¯ÉÆÃPï wPÁìuï SÁAªïÌ ¨sÁjà ¥ÁnA D¸ï¯Áèå£ï, ªÀiÁ¸ÁPï ¸ÁPÀgï ¨sÀjìvÁvï. DªÀiÁÑ å ¯ÉÆPÁPï wPÁìuï ZÀqï ¥À¸ÀAzsï eÁvÁ. PÉÆÃuÁPï ¸ÁPÀgï ¨sÀgÀÄìAPï £ÁPÁ, vÁtÂA ¸ÁPÀgï WÁ°Ñ £ÁPÁ.
 

PÉxÀj£ï r'ªÉįÉÆè (¨ÁgÉmÉÆÖ), ¨ÉÊAzÀÆgï
Edited & Published By Henry D' Paula

Other Last 10 Contributions of Catherine D'mello to KonkaniFriends.com
  Custard Kheer
  Rashmi Kabab
  Beepachem Bafat
  Anas-Cabbage Salad
  Fruits,Tutti, Frutti Custard Fruit Salad
  Cream Caramel Pudding
  Chicken Vegetable Pasta
  Maslemchem Petisam
  Murg Thava
  Starter Cheese Balls
 More contributions from Catherine D'mello
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Pork Ribs Barbecue":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.157
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code