Catherine D'mello
Cream Caramel Pudding
Posted On: 17/02/2012 19:00 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
QæêÀiï PÁågïªÀÄ¯ï ¥ÀÅrØAUï (¸ÉàÃAiÀiïß)
eÁAiÀiï ¥ÀqÉÆÑ å ªÀ¸ÀÄÛ:
Dmï vÁAwAiÀiÁAZÉÆ ºÀ¼ÀÄݪÉÇ ¨ÉÆüï, KPï °Ãlgï ªÉÆí²ZÉA zÀÆzsï, zÉÆãï PÀ¥ÁàA ¸ÁPÀgï (ºÁAwè CzsÉðA PÀ¥ï ¸ÁPÀgï PÁågïªÀįï PÀgÀÄAPï), zÉÆãï EAZï wPÉ ¸Á¯ï, CzsÁåð °A¨Áåa ¸Á¯ï, ZÁågï ªÉÄeÁ PÀįÉgÁA PÀ¸ÀÖgïØ ¥ÁªÀØgï.
 
vÀAiÀiÁgï PÀjÑ jÃvï:
vÁAwAiÀiÁAZÉÆ ºÀ¼ÀÄݪÉÇ ¨ÉÆüï D¤ zÉÃqï PÀ¥ïà ¸ÁPÀgï §gÉA ºÀ¯ÉÌA eÁvÁ ªÀÄíuÁ¸Àgï ªÀiÁgïß zÀªÀgï. zÀÆzsï, wPɸÁ¯ï, °A¨Áåa ¸Á¯ï GeÁågï zÀªÀgïß RvÀÌvÉÆ DAiÀiÁèå G¥ÁæAvï zÀÆzsï ¸ÀPÁè zÀªÀgïß UÁ¼ïß zÀªÀgï. CzsÉðA PÀ¥ï zÀÆzsÁAvï PÀ¸ÀÖgïØ ¥ÁªÀØgï TgÀAiÀiï. zÀÆzsÁAvï vÁAwAiÀiÁA ¨ÉÆÃ¼ï ¨sÀgÀÄì£ï GeÁågï zÀªÀgï. TgÀ¬Ä¯ÉÆè PÀ¸ÀÖgïØ ¥ÁªÀØgï zÀÆzsÁAvï ¨sÀgÀÄì£ï zÁmï eÁvÁ ªÀÄíuÁ¸Àgï ZÁ½vïÛ gÁªï. PÀ¸ÀÖgïØ UÀÄ¼É eÁAªïÌ ¸ÉÆr£ÁPÁ. zÉÆãï-wÃ£ï §gÉ RvÀÌvÉ AiÉÄêïß ¥ÀÅrØAUï zÁmï eÁ¯Áå G¥ÁæAvï ¨sÀÄAAiÀiï zÀªÀgïß xÀAqï PÀgï.
 
D®Äå«Ä¤AiÀĪÀiï ºÁArAiÉÄAvï ¸ÁPÀgï GeÁågï zÀªÀgïß vÁA©ê eÁªïß ¥ÁvÀ¼ï eÁvÁ£Á, ºÁAr ZÁågï¬Æ ¨sÀAªÉÇÛt ªÀAiÀiïæ-¸ÀPÁè ºÁ®AiÀiï D¤ GeÉÆ §Azsï PÀgï. ºÁAr xÀAqï eÁ¯Áå G¥ÁæAvï ¥ÀÅrØAUï PÁågïªÀÄ¯ï ºÁArAiÉÄAvï ªÉÇÃvï. vÉÆAzÁæAvï ¥ÁAZï UÁè¸ï GzÁPï ªÉÇvÀÄ£ï ¥ÀÅrØAUÁa ºÁAr GzÁÌ ªÀAiÀiïæ zÀªÀgïß PÀ¸À¯ÉA¬Æ ªÀd£ï ºÁArAiÉÄ ªÀAiÀiïæ zÀªÀgïß vÉÆAzÉÆgï §Azsï PÀgï CzsÉðA ªÀgï¨sÀgï GPÀqÁèå G¥ÁæAvï ¨sÀÄAAiÀiï zÀªÀgï. UÀÆAqï ¨ÉƲ ºÁArAiÉÄ ªÀAiÀiïæ zÀªÀgïß ºÀ¼ÀÆ ºÁAr ªÉÇ«ÄÛ PÀgï. xÀAqï eÁ¯Áå G¥ÁæAvï ¦üæqÁÓAvï zÀªÀgï. eɪÁÚ G¥ÁæAvï SÁAªïÌ ¢.      
 

PÉxÀj£ï r'ªÉįÉÆè (¨ÁgÉmÉÆÖ), ¨ÉÊAzÀÆgï.
Edited & Published By Henry D' Paula

Other Last 10 Contributions of Catherine D'mello to KonkaniFriends.com
  Custard Kheer
  Rashmi Kabab
  Beepachem Bafat
  Anas-Cabbage Salad
  Fruits,Tutti, Frutti Custard Fruit Salad
  Pork Ribs Barbecue
  Chicken Vegetable Pasta
  Maslemchem Petisam
  Murg Thava
  Starter Cheese Balls
 More contributions from Catherine D'mello
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Cream Caramel Pudding":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.157
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code