Hillary Cardoza
Kuxieak Adkal Karxi Uprant Zaroor Radxi
Posted On: 20/02/2012 20:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
RıÉPï DqÀ̼ï PÀjê G¥ÁæAvï dgÀÆgï gÀrê

¥ÉAmÉPï vÀÄ«ÄA ªÉvÁvï vÀgï
ªÉVAZï ªÀZÉÆ£ï AiÉÄAiÀiÁ;
G¼ÉÆÖ gÁªÁè Deï ¸ÀA¸Ágï
aPÉÌ zsÀAiÀiÁæ¢üPï eÁAiÀiÁ.
 
CmÁæ ªÀgÁìZÉA ¸ÉeÁgÉÑA ZÉqÀÄA
UÀeÉð£ï ¥ÉAmÉPï UɯÉèA;
ªÀgÁA gÁwaA zsÁ eÁ°èA
WÀjÑA gÁPÉÆ£ï xÀQèA.
 
zÀĸÁæ å ¢Ã¸Á ¥ÉÇ°¸ÁAPï PÀ¼ÀAiÉÄèA
¥ÉÇ°¸ï DvÁA ¸ÉÆzsÁÛvï;
DªÀAiÀiï ZÉqÁéa ¨ÁAAiÀiïÌ w¼ÁÛ
¸ÉeÁjÑA ¸ÀªÁðA ¸ÉÆzsÁÛvï.
 
©.J. ²Pï¯ÉèA ZÉqÀÄA
PÉÆuÁPï¬Æ ©üAAiÉÄAªÉÑA £À»A vÉA;
zÉÆÃ£ï ¢Ã¸ï eÁ¯É ¸ÉÆzsÀÄ£ï
PÉÆuÁZÉA PÁªÀiï ºÉA?
 
¨Á¥ÀAiÀiï vÁZÉÆ ¥sÉÇj£ï D¸Á
vÁPÁ¬Æ R¨Ágï zsÁqÁèå;
±ÉÆíPï eÁªïß vÁPÁ vÁuÉA
UÁAªÁPï nPÉmï PÁqÁèå.
ªÀírèªÀiÁA¬ÄÑ ªÀÄvï ZÀÄPÁèå
DªÀAiÀiï zsÁAªÁÛ vÉuÉA-ºÉuÉA;
WÀgÁAvï ¥ÀqÁè PÁ¼ÉÆPï Deï
zsÁPÉÆÖ ¨sÁªï ªÀÄíuÁÛ DªÀiÁÌA eÁ° ®eï.
 
Dmï ¢Ã¸ÁA¤ DAiÉÄèA WÀgÁ
¸ÁAUÁvÁ ZÉqÉÆ D¸Á;
PÁeÁgÁPï DqÀ̼ï PɯÁè åPï
UÉ°èA jf¹Ûç D¦üøÁPï.
ZÉqÁé-RıÉPï DqÀ̼ï PɯÁågï
eÁ°è CªÀ¸ÁÜ ¥À¼ÉAiÀiÁ;
²Pï¯Áè å ZÉqÁéPï DqÀ̼ïWÁ¯Áågï
ªÀír¯ÁA vÀÄ«ÄA zÀÄSÁA UÀ¼ÀAiÀiÁ.

      

»®j PÁqÉÆðeÁ, ¥Á®qÁÌ.
Edited & Published By Henry D' Paula

Other Last 10 Contributions of Hillary Cardoza to KonkaniFriends.com
  Bokdi Mhaka Naka
  Aunty
  Bhangaracho Navro
  Goda Melanth Kodachi Pida
  Marnachi Bhiranth
  Kazara Pailem Samzon Phaley
  Achar Karcho Apradh
  Sobhai
  Dhuvek Ek Sairik
  Tailor
 More contributions from Hillary Cardoza
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Kuxieak Adkal Karxi Uprant Zaroor Radxi":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code