Catherine D'mello
Fruits,Tutti, Frutti Custard Fruit Salad
Posted On: 20/02/2012 20:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
¥sÀÇæmïì, lÆæn ¥sÀÇæn PÀ¸ÀÖgïØ ¸À¯Ázï 
eÁAiÀiï ¥ÀqÉÆÑ å ªÀ¸ÀÄÛ:
KPï PÀ¥ï J¥Àà¯Á PÀÄqÉÌ, KPï PÀ¥ï DuÁìZÉ PÀÄqÉÌ, KPï PÀ¥ï ¦PÁå PɼÁåZÉ PÀÄqÉÌ, KPï PÀ¥ï ¥ÉÇ¥ÁAiÉÄZÉ PÀÄqÉÌ.
 
CzsÉðA PÀ¥ï ¸ÁPÀgï, CzsÉðA °Ãlgï zÀÆzsï RvÀÌvÉÆ AiÉÄÃAªïÌ ¸ÉÆqï. ZÁågï ªÉÄeÁ PÀįÉgÁA PÀ¸ÀÖgïØ ¥ÁªÀØgï CzsÁðå PÀ¥ï zÀÆzsÁAvï TgÀªïß, UÀgÀªÀiï zÀÆzsÁAvï ¨sÀgÀÄì£ï ¯Áí£ï GeÁågï zÁmï eÁvÁ ªÀÄíuÁ¸Àgï ²dAiÀiï. xÀAqï eÁ¯Áå G¥ÁæAvï PÀ¸ÀÖgïØ ¦üæqÁÓAvï zÉÆÃ£ï ªÀgÁA zÀªÀgï.
 
¥sÁæAiÀiï ¥sÉãÁAvï zÉÆÃ£ï ªÉÄeÁ PÀįÉgÁA ¯ÉÆtÂ, ZÁågï ªÉÄeÁ PÀįÉgÁA ¸ÁPÀgï UÀgÀªÀiï PÀgïß, PÁvïgï¯Éè ¥sÀÇæmïì WÁ¯ïß KPï «Ä£ÀÄmï¨sÀgï ªÀAiÀiïæ-¥ÀAzÁ PÀgïß ¨sÀÄAAiÀiï zÀªÀgï.
 
KPï ZÁíAiÉÄ PÀįÉgï ªÉ¤¯Áè J¸É£ïì ¥sÀ¼ÁAvï ¨sÀjì. JPÁ ¨ÉÆïÁAvï ¥sÀ¼ÁAZÉA «Ä±Àæuï ªÉÇÃvï. vÁZÉ ªÀAiÀiïæ PÀ¸ÀÖgïØ ªÉÇÃvï. ªÀAiÀiïæ lÆæn-¥sÀÇæn PÀÄqÉÌ ¸ÀdAiÀiï. ªÀÄzsÉA ¨ÁzÁªÀiÁaA PÁ¥ÁA ²A¥ÁØAiÀiï. xÀAqï eÁAªïÌ ¦üæqÁÓAvï zÀªÀgï.
 
eɪÁÚ G¥ÁæAvï SÁAªïÌ ¢. D¤Pï¬Æ gÀÄaPï eÁAiÀiï D¸ï¯Áè åA¤ eÉ°è PÀgïß WÁ¯Éåvï. ¸ÁAUÁvÁ L¸ïQæêÀiï ¨sÀgÀÄì£ï SÁªÉåvï.     
 

PÉxÀj£ï r'ªÉįÉÆè (¨ÁgÉmÉÆÖ), ¨ÉÊAzÀÆgï.
Edited & Published By Henry D' Paula

Other Last 10 Contributions of Catherine D'mello to KonkaniFriends.com
  Custard Kheer
  Rashmi Kabab
  Beepachem Bafat
  Anas-Cabbage Salad
  Cream Caramel Pudding
  Pork Ribs Barbecue
  Chicken Vegetable Pasta
  Maslemchem Petisam
  Murg Thava
  Starter Cheese Balls
 More contributions from Catherine D'mello
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Fruits,Tutti, Frutti Custard Fruit Salad ":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.157
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code