Catherine D'mello
Anas-Cabbage Salad
Posted On: 24/02/2012 01:45 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
DuÁ¸ï/PÁå¨Éeï ¸À¯Ázï (d¥Á£ï)
zÉÆãï PÀ¥ÁàA DuÁ¸ï (¥sÁAiÀÄߥÀ¯ï) D¤ zÉÆãï PÀ¥ÁàA PÁå¨ÉÃeï. GeÁågï  GzÁPï ¸À¼Áì¼Áªïß KPï ªÉÄeÁ PÀįÉgï ²gÉÆÌ, KPï ZÁíAiÉÄ PÀįÉgï ¸ÁPÀgï, CzsÉðA ZÁíAiÉÄ PÀįÉgï «Æmï ¨sÀgÀÄì£ï; PÁå¨Éeï D¤ ¥sÁAiÀÄߥÀ¯ï (DuÁ¸ï) WÁ¯ïß KPï H¨sï D¬Ä¯ÁèåPÀëuÁ GeÁågï xÁªïß PÁqïß ZÁ½ßAvï ªÉÇÃvï. KPï ªÀÄļÉÆ vÁ¸ÀÄ£ï EgÁ§j ²gÉÆ PÀgï. KPï UÁdgï (PÁågÉmï) D¤ ZÁågï ¦AiÀiÁªÁAa ¨sÁf vÀ¸ÉAZï ¨sÁjÃPï PÁvÀgï.
 
JPÁ ¨ÉÆïÁAvï PÁå¨Éeï, ¥sÁAiÀÄߥÀ¯ï, ªÀÄļÉÆ, PÁågÉmï, ¦AiÀiÁªï D¤ vÁa ¨sÁf-ºÉÆå ¸Àªïð ¨ÉÆïÁAvï ¨sÀjê. KPï ªÉÄeÁ PÀįÉgï ²gÉÆÌ, KPï ZÁíAiÉÄ PÀįÉgï ¸ÁPÀgï, CzsÉðA ZÁíAiÉÄ PÀįÉgï PÁ¼Áå «ÄjAiÀiÁAZÉÆ ¦mÉÆ, CzsÉðA ZÁíAiÉÄ PÀįÉgï «Æmï WÁ¯ïß ºÀ¼ïÛ ªÀAiÀiïæ-¥ÀAzÁ PÀgï.
 
zÀĸÁæå ¨ÉÆïÁAvï zÉÆãï ZÁíAiÉÄ PÀįÉgÁA ¸ÉÆAiÀiÁ¸ÉÆøï, zÉÆãï ZÁíAiÉÄ PÀįÉgÁA a°è ¸ÉÆøï, KPï ªÉÄeÁ PÀįÉgï mÉƪÉÄmÉÆ ¸ÉÆøï, KPï ZÁíAiÉÄ PÀįÉgï ²PÉÆð, KPï ªÉÄeÁ PÀįÉgï ¸ÁPÀgï, CzsÉðA ZÁíAiÉÄ PÀįÉgï «Æmï WÁ¯ïß §gÉA ªÀiÁgï. eɪÁÚ ªÉÄeÁgï ¸À¯Ázï zÀªÀgÁÛ£Á ºÉA ¸ÉÆøï (KPï ªÉÄeÁ PÀįÉgï¨sÀgï) ªÀAiÀiïæ xÁªïß ¸ÀUÁî åAvï ±ÉuÁAiÀiï D¤ vÀPÀëuï ¨ÉÆïÁAvï SÁAªïÌ ¢.
 
 
PÉxÀj£ï r'ªÉįÉÆè (¨ÁgÉmÉÆÖ), ¨ÉÊAzÀÆgï.
Edited & Published By Henry D' Paula

Other Last 10 Contributions of Catherine D'mello to KonkaniFriends.com
  Custard Kheer
  Rashmi Kabab
  Beepachem Bafat
  Fruits,Tutti, Frutti Custard Fruit Salad
  Cream Caramel Pudding
  Pork Ribs Barbecue
  Chicken Vegetable Pasta
  Maslemchem Petisam
  Murg Thava
  Starter Cheese Balls
 More contributions from Catherine D'mello
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Anas-Cabbage Salad":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.157
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code