Rorita Fernandes
Kunkdachem Indhadh
Posted On: 26/02/2012 19:48 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
PÀÄ0PÁØZÉ E0zÁzï
1 Q¯ÉÆ PÀÄ0PÁqï, gÀÄaPï «ÄÃmï
 
C¼É£ÁPï:
1 PÀįÉgï fgÉ
6-8 ¸ÀÄPÉÆå «Ä¸Áð0Uï
15 «ÄjAiÀiÁ
1 PÀÄqÉÆÌ ºÀ¼Àzï
8 ¨ÉÆAiÉÆ ¯ÉƸÀÄuï
1 ¯Á£ï UÀļÉÆ DªÀiÁìuï
1 ¯Á£ï PÀÄqÉÆÌ D¯É
3-4 ¦AiÀiÁªï..
 
jÃvï:
PÀÄ0PÁqï ¸ÀÄn PÀgÀÄ£ï, ºÀ¼ÁÛZÉ ªÀqï PÀÄqÉÌ PÀ£ïð zÀªÀgï, vÀÄ¥Á0vï AiÀiÁ vɯÁ0vï ¦AiÀiÁªï ²0zÀÄ£ï UÁ¯ïß ¨Áeï. vÁPÁ ªÀiÁ¸ï, E¯Éè GzÁPï C¤ «ÄÃmï UÁ¯ïß ªÉƪï eÁvÁ ªÀÄÄíuÁ¸Àgï GPÉÆqï. G¥Áæ0vï vÁPÁ D¼É£ï UÁ¯ïß ¥Á0Zï «Ä£ÀÄmÁZÉÆ ªÉÃ¼ï ¨Áeï, G¥Áæ0vï 2 ¯Á£ï PÀÄqÉÌ wPÉ ¸Á¯ï, 4 ®ªÀ0UÁ, E¯Éè ªÉÇqÀÛ¯Á0ªï, E¯ÉÆè ¹PÉÆð, eÁAiÀiï ¥ÉÆqÁè ågï E¯Éè «ÄÃmï D¤ 2 PÀįÉgï ¸ÁPÀgï UÁ¯ïß ¨sÀ¸ÀÄð£ï ZÁ¼ï, E¯ÉÆè ªÉÃ¼ï ²dªïß ¸ÀPÁè zÀªÀgï..
 
  
 
gÉÆjmÁ vÉgɸÁ ¥sÉ£ÁðAr¸ï - ¨ÁºÉæ£ï- PÀÄAzÁ¥ÀÄgÁ 
Edited & Published By Konkanifriends.com Team

Other Last 10 Contributions of Rorita Fernandes to KonkaniFriends.com
  Uzvad
 More contributions from Rorita Fernandes
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Kunkdachem Indhadh":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.121
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code