Ivan Rakesh Montheiro
Dev
Posted On: 01/03/2012 01:45 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
zÉêï
zɪÁ Deï vÀÄf
ªÀiÁíPÁ UÀeïð ¥ÀqÁè å.
vÀÄeÁå¯ÁVA ªÀÄíf
¦üAiÀiÁðzï ºÁqÁè å
vÀÄPÁ ¸ÉÆzÀÄA£ï
UÀÄqÉ zÉÆAUÉÆgï,
zÀAiÀiÁð ¸ÁUÉÆgï,
HAZï ¥ÁUÉÆgï
xÀPÉÆAªïß WɯÁA
vÀgï..?
ªÀÄíeÁå zɪÁPï
PÉÆÃt vÀjà ªÉ¯Á?
ªÀÄ£Áê åPï ªÀĤ¸ï
ªÉǼÁÌ£Ávï ¯Áè å ªÉ¼Ágï
PÀ¸ÁÖ0vï ¸À°Ã¸ï
²PÁð¯Áè å PÁ¼Ágï,
¸ÀUÉÆî å ªÁmÉÆ
§Azï eÁ¯Áè å xÀ¼Ágï
vÀÄA ..!
¥sÀPÀvï JPï D¸ÉÆæ
£ÁA PÉÆÃuï zÀĸÉÆæ.
zÉPÀÄ£ï...!
zɪÁ Deï vÀÄf
ªÀiÁíPÁ UÀeïð ¥ÀqÁè å.
vÀÄeÁå¯ÁVA ªÀÄíf
¦üAiÀiÁðzï ºÁqÁè å
DvÁA ¨sÉÆUÁÛ
vÀÄA D¸ÁAiÀiï
ªÀÄíeÁå PÁ¼ÁÓAvï
¨ÁAiÀiïæ ¸ÉÆzÁè ågï
QvÉA ¸ÀÄSï?
vÀÄA D¸ÁAiÀiï
ªÀÄíeÁå CAvÀ¸ÁÌ£ÁðAvï
eÁUÉÆAªÁÑ å vÁ¼ÁåAvï.
gÀhÄÄeÉÆAPï ªÀÄíeÉÆå
¸Àªïð ¦üAiÀiÁð¢
DvÁA vÀÄPÁ ªÉǼÁ̯ÉÆ
DvÁA vÀÄPÁ ªÀÄ£Áé¯ÉÆ.
 

LªÀ£ï gÁPÉÃ±ï ªÉÆ0vÉÃgÉÆ,gÁtÂ¥ÀÄgÀ, ¨ÁåºÉð£ï
Edited & Published By Konkanifriends.com Team

Other Last 10 Contributions of Ivan Rakesh Montheiro to KonkaniFriends.com
  Ye Moriye
  Chintnam
  Ye Pavsa
  Svatantr
 More contributions from Ivan Rakesh Montheiro
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Dev":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code