Catherine D'mello
Beepachem Bafat
Posted On: 07/03/2012 01:45 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
©Ã¥sÁZÉA ¨Á¥Ávï
eÁAiÀiï ¥ÀqÉÆÑ å ªÀ¸ÀÄÛ:
zÉÃQ¯ÉÆ ©Ã¥sÁZÉA ªÀiÁ¸ï ºÀ¼ïÛ PÀÄqÉÌ PÀgïß zÀªÀgï. JPÁ £ÁgÁèZÉÆ ¥ÁvÀ¼ï D¤ zÁmï gÉÆøï.
 
¸À ¦AiÀiÁªï ¨ÁjÃPï PÁ¥ÁA PÀgï. ZÁågï vÀ£ÉÆåð «ÄgÁìAUÉÆ ¯ÁA¨sï PÁvÀgï. zÉÆãï EAZï D¯ÉA, ¥ÀAzÁæ ¯ÉÆ¹Ú ¨ÉÆAiÉÆ ¨ÁjÃPï PÉÆZÉÆgï PÀgï. CzsÉðA PÀ¥ï ²gÉÆÌ, ¸Ávï ªÉÄeÁ PÀįÉgÁA ¨Á¥Ávï ªÀĸÁ¯Á ¦mÉÆ, KPï ªÉÄeÁ PÀįÉgï vÀAzÀÆj ªÀĸÁ¯Á ¦mÉÆ, ZÁågï mÉƪÉÄmÉ ¨ÁjÃPï PÁvÀgï. ZÁågï ªÉÆoÉ J¼ÉÆ, zÉÆãï EAZï wPÉ ¸Á¯ï, ZÁågï wPÉ ¥Á£ÁA, ¥ÁAZï ¯ÉÆÃAUÁA, zsÁ PÁ½A «ÄjAiÀiÁA (ZÉAZÀÄ£ï), KPï eÁAiÀiï¥Àwæ ¥sÀůï D¤ gÀÆa ¥sÀæªÀiÁuÉA «Æmï. ¸Àªïð ªÀ¸ÀÄÛ ªÀiÁ¸ÁPï ¯Áªïß zÉÆÃ£ï ªÀgÁA zÀªÀgï.
 
PÀÄPÀÌgÁAvï ¥ÁvÀ¼ï gÉÆøï D¤ ªÀiÁ¸ï, ²AzÁ¥ï, GzÁPï ¥ÀÅgÁ ¨sÀgÀÄì£ï GeÁågï zÀªÀgï. PÀÄPÀÌgÁZÉA KPï «±À¯ï DAiÀiÁè å G¥ÁæAvï, «Ã¸ï «Ä£ÀÄmÁA ²eÁè å G¥ÁæAvï PÀÄPÀÌgï ¨sÀÄAAiÀiï zÀªÀgï.
 
PÀÄPÀÌgï xÀAqï eÁ¯Áå G¥ÁæAvï GUÉÛA PÀgïß zÁmï gÉÆÃ¸ï ¨sÀgÀÄì£ï GeÁågï zÀªÀgï. zÀĸÁæ å PÁ¬ÄèAvï CzsÉðA PÀ¥ï UÁAiÉÄÑA vÀÆ¥ï vÁ¥Áè å G¥ÁæAvï ZÁågï ¦AiÀiÁªï PÀPÀðjvï ¨sÁdÄ£ï ªÀiÁ¸ÁPï ¥sÉÇuïÚ ¢. KPï RvÀÌvÉÆ AiÉÄvÁ£Á ¨sÀÄAAiÀiï zÀªÀgï.
 
EqÉÆè å ªÀ ¥ÉǼÁåA ¸ÁAUÁvÁ UÀgÀªÀiï-UÀgÀªÀiï ªÉÄeÁgï ªÀiÁAqï.
 
PÉxÀj£ï r'ªÉįÉÆè (¨ÁgÉmÉÆÖ), ¨ÉÊAzÀÆgï
Edited & Published By Henry D' Paula

Other Last 10 Contributions of Catherine D'mello to KonkaniFriends.com
  Custard Kheer
  Rashmi Kabab
  Anas-Cabbage Salad
  Fruits,Tutti, Frutti Custard Fruit Salad
  Cream Caramel Pudding
  Pork Ribs Barbecue
  Chicken Vegetable Pasta
  Maslemchem Petisam
  Murg Thava
  Starter Cheese Balls
 More contributions from Catherine D'mello
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Beepachem Bafat":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.157
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code